Rådmann Tollef Imsdalen Rådmann Tollef Imsdalen
Telefon: 62 56 40 24/ 905 24 352
tollef.imsdalen@loten.kommune.no

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Han skal ivareta det samlede ansvar for at kommunens drift er i samsvar med lover, avtaler og politiske vedtak. I tillegg skal driften skjer innenfor de økonomiske rammene som ligger i kommunestyrets budsjettvedtak.

Det er også rådmannen som på vegne av kommunestyret ivaretar det daglige arbeidsgiveransvaret for de ansatte.
Rådmannen skal videre sørge for at alle saker som fremmes til politisk behandling, er tilstrekkelig utredet slik at de politiske beslutningene er basert på objektive fakta og saklige vurderinger. Når de politiske organene har truffet sine vedtak, er rådmannen ansvarlig for å iverksette dem. Tollef Imsdalen er rådmann i Løten kommune fra 1. mars 2011. 

Kommunalsjefer
Til å hjelpe seg med denne oppgaven har rådmannen fire kommunalsjefer som hver på sitt område forvalter rådmannens myndighet. De har de samme fullmaktene som rådmannen, men avgrenset til sine tjenesteområder.

Her kan du lese mer om de fire kommunalsjefene
De fire kommunalsjefene utgjør sammen med Rådmannen kommunens ledergruppe.

Ledergruppa møtes hver mandag kl. 0830 – 1200. 
Ledergruppa på fem møter de fire seksjonslederne i stabsseksjonene og de 20 virksomhetslederne for virksomhetene den første mandagen i måneden, kl. 0830 - 1200. Dette møtet omfatter alle kommunes 29 ledere og kalles utvidet ledergruppe.