Møtekalender 2020

Tabellen viser offentlige saker til politisk behandling, sortert på utvalg. Klikk på møtedatoen for å se dokumentene. Kalenderen er lenket til innsynsløsningen.
 


Utvalg


Jan


Feb


Mar


Apr


Mai


Jun


Aug


Sep


Okt


Nov


Des

Driftsutvalget

28

 

17

 

12

9

 

1

13

10

 

Eldrerådet

22

 

11

 

6

3

26

 

7

4

2

Formannskapet

29

 

18

 

13

10
24

 

2

14

11
12
25

 

Kommunestyret

 

12

 

1

27

10
24

 

16

28

11
25

11

Kontrollutvalget

10

19

19

23

 

4

 

9

22

 

16

 

Se oversikt over folkevalgte og de politiske organene her:

Se poltisk organisasjonskart med medlemmer her (link)


Mer om utvalgene

Les mer om hva salgs type saker og hvilke ansvarsfelt de har er nedfelt i politisk delegeringsreglement. 


Kommunestyret

Kommunestyret i Løten består av 25 representanter pluss vararepresentanter. 

Kommunestyret er det øverste organ i Løten kommune og fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.


Formannskapet

Formannskapet har et særlig ansvar for oppgaver av betydning for kommunens utvikling, herunder organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling, samt oppgaver av særlig politisk interesse og betydning.

Formannskapet er Løten kommunes faste utvalg for plansaker.


Driftsutvalget

Driftsutvalget har et særlig politisk ansvar for forvaltning, tjenesteyting og drift.

Driftsutvalget har et særlig ansvar for kvalitetssikring i den kommunale tjenesteyting. Utvalget kan ta opp saker til behandling som fremmes gjennom utvalgets representanter i etablerte samarbeidsutvalg og vurdere disse i en helhetlig politisk sammenheng.


Kontrollutvalget

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne.

Kontrollutvalget skal påse at:
a)    kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte
b)    det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
c)    det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i
d)    det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)
e)    vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.


Klagenemnd

For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner, er klageinstansen kommunestyret, eller etter disses bestemmelse, formannskapet eller en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret. Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret.


Se også: