Se oversikt over folkevalgte og de politiske organene her:

Kommunestyret i Løten

Bilde av kommunestyret i Løten


Ordfører

Kommunestyre

Kontrollutvalg

Klagenemd

Formannskap

Driftsutvalg

Se også Råd og utvalg A-Å


Politisk organisasjonskart

Hva salgs type saker og hvilke ansvarsfelt de har er nedfelt i politisk delegeringsreglement. 


 

Politisk organisasjonskart


Kommunestyret

Kommunestyret i Løten består av 25 representanter pluss vararepresentanter. Kommunestyret er det øverste organ i Løten kommune og fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Kommunestyret har all myndighet som ikke positivt er lagt til andre kommunale organer. 


Formannskapet

Formannskapet har et særlig ansvar for oppgaver av betydning for kommunens utvikling, herunder organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling, samt oppgaver av særlig politisk interesse og betydning. 
 


Driftsutvalget

Driftsutvalget har et særlig politisk ansvar for forvaltning, tjenesteyting og drift.
Ansvar og myndighet i forvaltningssaker og driftssaker (enkeltsaker) ligger til driftsutvalget. Driftsutvalget har et særlig ansvar for kvalitetssikring i den kommunale tjenesteyting. Utvalget kan ta opp til behandling forslag som fremmes gjennom utvalgets representanter i etablerte samarbeidsutvalg og vurdere disse i en helhetlig politisk sammenheng.


Se også: