Møtekalender 2020

Tabellen viser offentlige saker til politisk behandling, sortert på utvalg. Klikk på møtedatoen for å se dokumentene. Kalenderen er lenket til innsynsløsningen.
 


Utvalg


Jan


Feb


Mar


Apr


Mai


Jun


Aug


Sep


Okt


Nov


Des

Driftsutvalget

28

 

17

 

12

9

 

1

13

10

 

Eldrerådet

22

 

11

 

6

3

26

 

7

4

2

Formannskapet

29

 

18

 

13

10
24

 

2

14

11
12
25

 

Kommunestyret

 

12

 

1

27

10
24

 

16

28

11
25

11

Kontrollutvalget

10

19

19

23

 

4

 

9

22

 

16

 

Se oversikt over folkevalgte og de politiske organene her:

Se poltisk organisasjonskart med medlemmer her (link)


Mer om utvalgene

Les mer om hva salgs type saker og hvilke ansvarsfelt de har er nedfelt i politisk delegeringsreglement. 


Kommunestyret

Kommunestyret i Løten består av 25 representanter pluss vararepresentanter. Kommunestyret er det øverste organ i Løten kommune og fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Kommunestyret har all myndighet som ikke positivt er lagt til andre kommunale organer. 


Formannskapet

Formannskapet har et særlig ansvar for oppgaver av betydning for kommunens utvikling, herunder organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling, samt oppgaver av særlig politisk interesse og betydning. 


Driftsutvalget

Driftsutvalget har et særlig politisk ansvar for forvaltning, tjenesteyting og drift. Ansvar og myndighet i forvaltningssaker og driftssaker (enkeltsaker) ligger til driftsutvalget. Driftsutvalget har et særlig ansvar for kvalitetssikring i den kommunale tjenesteyting. Utvalget kan ta opp til behandling forslag som fremmes gjennom utvalgets representanter i etablerte samarbeidsutvalg og vurdere disse i en helhetlig politisk sammenheng.


Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp.


Klagenemnd

For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget-
Klagenemnda er også: klageorgan etter Lov om helsetjenesten, kontrollorgan etter Lov om omsetning av alkoholholdige drikker og kontrollorgan etter Lov om vern mot tobakkskader.


Se også: