Kommunestyrets bestilling for virksomhetsgjennomgang:

Løten for barn og unge

Fokusområder:

 • Se på samhandlingen i oppvekstsektoren: Dette vil dreie seg om struktur, kultur og innhold. Tverrfaglighet, funksjoner og arbeidsprosesser på tvers av kommunalsjefområdene og vurdere skolestruktur.
 • Helhetlig økonomisk gjennomgang av Løtenskolen: Ressurstildelingsmodellen, spesialundervisningen og modell for tildeling av midler til spesialundervisning, Forsterka avdeling versus nærskoleprinsippet, Integreringsmidler, Frafall av inntekter, Finansieringsordningen for ressurskrevende brukere.
 • Vurdere tiltak for å styrke skolelederrollen 
 • Evaluere spesialundervisningen 
 • Lederstrukturen i barnehagene
 • Konkretisere samarbeidet på tvers av kommunalsjefområdene
 • Oppvekstkonferanse

Se videre om oppfølging av Løten for barn og unge


Helse og livskvalitet

Fokusområder:

 • Arbeidstidsordninger og heltidskulturIllustrasjonsbilde (Ricardofoto)
 • Tildelingskriterier og tjenestenivå i helse og omsorgstjenestene
 • Kvalifiseringsarbeid med særlig vekt på målgruppen unge voksne
 • Samarbeid med Kultur, frivillige og næringsliv om gruppetilbud for ulike brukergrupper med sosiale behov og utfordringer
 • Velferdsteknologi
 • Ledelse og nærværsarbeid


Se videre om oppfølging av Helse og livskvalitet her

 

Kommunen som samfunnsutvikler

Fokusområde:

 • Gjennomgå kommunens administrative organisering

Generelle spørsmål vi stiller oss i dette arbeidet:

 • Evaluering av tjenester sett opp mot mål, innhold og omfang. Er det brukerperspektivet som styrer hvordan vi prioriterer og gjenspeiler resultatene ressursbruken?
 • Kan vi utføre tjenestene på andre måter som gir bedre ressursutnyttelse – hvem definerer hvem vi gir tjenester til og hva som er riktig nivå på tjenestene?
 • Gjør vi noe vi ikke absolutt må – er det andre, f.eks., frivillige, som kan supplere?
 • Kan vi investere mer i digitalisering og ta ut gevinster i driften?

Se videre om oppfølging av kommunen som samfunnsutvikler her