Mandat for videre arbeid

 • Vurdere konkrete forbedringspunkter i samhandlingen innenfor oppvekstsektoren: 
  ► Kultur, struktur og innhold
  ► Tverrfaglighet, funksjoner og arbeidsprosesser på tvers av kommunalsjefområdene
 • Utrede og legge fram forslag om endringer i skolestrukturen med bakgrunn i vurderinger rundt framtidig økonomisk bærekraft og krav til kvalitet
 • Vurdere eventuelle endringer i ressurstildelingsmodellen
 • Vurdere tiltak for å styrke skolelederrollen
 • Se på tiltak for å øke inntekter:
  ► Innhenting av eksterne midler
 • Finansieringsordningen for ressurskrevende brukere
 • Evaluere bruken av spesialundervisning, herunder:
  ► Modell for tildeling
  ► Praksis tildeling til private skoler
  ► Forsterket avdeling
 • Gjennomføre Skolekonferanse i løpet av høsten 2021 der både Analyse av ressursbruk i Løtenskolen, Oppfølgingsordningen, Tilstandsrapport for grunnskolen, og resultater fra Ungdata-undersøkelsen blir en del av innsiktsgrunnlaget for konferansen
 • Resultatene av arbeidet skal fremmes i egen sak i politiske organer i november 2021


Organisering av arbeidet/ styringsstruktur 

Styringsgruppe:
Driftsutvalget er styringsgruppe for oppfølgingsarbeidet og innstiller til den formelle behandlingen i de politiske utvalgene.

Arbeidsgruppe:
Medlemmene i Driftsutvalget, utvidet med 2 representanter fra kommunestyret; en representant fra posisjonen og en representant fra opposisjonen, samt hovedtillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet, utgjør sammen med administrasjonen arbeidsgruppa. Administrasjonenutreder og forbereder på de ulike saksområdene gjengitt i mandatet, og legger fram til drøfting i arbeidsgruppas møter.

Medvirkning:
Medvirkningsprosesser med andre interessenter enn tillitsvalgte, foreslås lagt til allerede etablerte fora som i denne sammenhengen gis status som referansegrupper i arbeidet. Dette gjelder lederfora og personalmøter/klubbmøter innenfor Oppvekst, overordnet organ for FAU, Samarbeidsutvalg og de formelle styringsorganene for barn og unge.

Dette muliggjør løpende innspill til arbeidet og også nærmere dialog med styringsgruppa i den grad det anses som ønskelig gjennom prosessen. Medvirkning kan også ivaretas i en Skolekonferanse i løpet av høsten 2021, der planlegging og gjennomføring i forslaget til mandat er lagt til Driftsutvalget som kommunens formelle skoleeier.

Analyser og dokumenter