Forskning og erfaring viser at for mange barn og unge med ulike utfordringer ikke fanges opp tidlig nok. I tillegg får ikke disse den hjelpen de har behov for, og de rammes også av for dårlig samhandling mellom tjenestene som skal hjelpe dem.

Dette ønsker vi å gjøre noe med, og kommunestyret har gitt kommunedirektøren mandat til å iverksette et prosjekt for å forbedre den tverrfaglige samhandlingen på tvers i organisasjonen.

-For å gjøre det mulig må samarbeidet mellom kommunalsjefområdene Velferd og Oppvekst konkretiseres, forteller Karen Hafslund (kommunepsykolog). Hun har ansvar for å koordinere dette arbeidet. Hun forteller at målsettingen er å optimalisere og gjøre tjenestene til barn og unge bedre. 

Forbedringsarbeidet vil dreie seg om disse områdene:  

  • Systematisk samhandling i det kommunale tjenesteapparatet inn mot barn og unge 
  • Tidlig innsats overfor barn, unge og familier
  • Brukermedvirkning så tidlig som mulig

Kommunen har fått innvilget kr 950 000.- av Bufdir (Barn, - ungdoms og familiedirektoratet) for å utvikle og implementere det som kalles Helhetlig kommunal modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn. -Dette er en samhandlingsmodell som organiseres som et prosjekt over 2 år, og vi startet opp i mars i år, forteller Hafslund. Det er også mulighet for forlengelse til 3 år. 

I modellen synliggjøres hvordan ulike ledelsesnivåer, tjenester og ansatte jobber for å sikre tidlig identifikasjon og riktig oppfølging av utsatte barn. Det er viktig for å se hvilke roller de enkelte har i dette arbeidet.

Gjennom prosjektet får ansatte gode verktøy i arbeidet, og modellen vil bidra til systematisk og langsiktig innsats for å bedre barns oppvekst i kommunen. Modellen skal være elektronisk og blir tilgjengelig på kommunens nettside.

Det vil bidra til at kommunens befolkning lettere får oversikt over tilbud av tjenester og tiltak inn mot barn og ungdom.  

Arbeidet har høy prioritet

Et viktig suksesskriterium for å lykkes med bedre samhandling mellom tjenester er at toppledelsen i kommunen har tydelige forventninger til tverrfaglig samarbeid.

Kommunedirektør Frank Hauge sammen med sine kommunalsjefer May Birgit Kjeverud (oppvekst) og Arne Jørstad (Velferd), understreker at dette arbeidet skal prioriteres. Målsettinger og strategier for bedre samhandling skal være tydelig forankret i kommunens planverk og budsjett, det skal vedtas politisk og følges opp av ledere på alle nivå. 

Det er nedsatt en prosjektgruppe som favn om et bredt område med tjenester for barn og unge til forbedringsarbeidet:

Dette er prosjektgruppa:  

  • Karen Hafslund, Kommunepsykolog (prosjektleder)
  • Trond Grue, SLT koordinator 
  • Jorunn Austeng, Leder barnevern 
  • Trine Lise Stenbakk, Familiekonsulent Barn, ungdom og familie 
  • Turid Kverneng Stensåsen, Pedagogisk leder, Revhiet barnehage 
  • Barané Amin Kesmaei, Rektor Jønsrud Skole 
  • Ida Borg, Avdelingsleder helse- pleie og omsorg