Kommunen har nå gjort opp regnskapet for fjoråret, og det viser et mye bedre resultat enn vi hadde ventet for 2021. Det skyldes at vi har fått langt høyere inntekter enn kommunen kunne forutse.

Skatteinngangen er nær 20 millioner større enn forventet, men også noe lavere utgifter til pensjon bidrar til et netto driftsresultat på 47,5 millioner kroner.

Det er 25,2 millioner kroner bedre enn vi hadde budsjettert. Men selve driften av tjenestene vi leverer går fortsatt iKommunedirektør Frank Hauge (foto: Fabel Studio) minus. Vi bruker mer enn vi har, og utfordringene er fortsatt minst like store til tross for disse engangsinntektene. Merforbruket vårt ble i overkant av 31 millioner kroner. I dette ligger også utgifter til koronapandemien med 13,4 millioner kroner, der 9 millioner kroner gjelder TISK og 4,6 millioner gjelder vaksinasjon. Om vi ser bort fra utgiftene til koronapandemien, viser driften vår et merforbruk på i underkant av 17 millioner kroner. 

-Disse merinntektene hjelper oss til å unngå underskudd på drift i år, og i tillegg bidra til at vi kan fortsatt ha god buffer slik at vi har mulighet til å gjøre gode investeringer i årene som kommer, forklarer kommunedirektør Frank Hauge. Han har presentert regnskapet både i Formannskapet og kommunestyret i løpet av våren, og signalene fra politikerne er entydig; vi må skape bærekraft for framtidas Løten. 

Målet er en bærekraftig økonomi

Drifta er fortsatt ikke i balanse, og grunnlaget og behovet for virksomhetsgjennomgangen er like stor som før, fortsetter han. –Vi må avstemme utgifter og inntekter i drifta vår, og når vi klarer det kan vi se for oss en bærekraftig økonomi – der vi ikke bruker mer enn vi har, og i tillegg har en god sparekonto til investeringer. 

-Vi er i en heldig situasjon som har midler å bruke også i en omstillingsfase. Å omstille er ikke gjort over natta, og vi trenger den tiden som er satt av i virksomhetsgjennomgangen for å se hvordan vi både kan jobbe smartere og mer tverrfaglig, organisere oss bedre, og ikke minst se på nivået vi yter tjenester på. Det er vi jo godt i gang med, og det gjøres en god jobb i alle virksomheter med interessentanalyser og gjennomgang av alle tjenestene til innbyggerne våre. 

Det er mange investeringer som står på ønskelista, og målet er jo å skape Løten til et enda bedre sted å bo og leve. 

Vil du lese mer om resultatene for 2021?

Her kan du se årsberetning 2021