Dette er en del av en større gjennomgang av kommunens tjenester.

- Vi må skape de riktige tjenestene for framtidas behov og ikke bruke mer penger enn vi har, forteller kommunedirektør Frank Hauge. Løtens politikere har derfor bestilt en grundig gjennomgang av kommunens tjenestetilbud for å finne riktig nivå, organisering med mer. Denne virksomhetsgjennomgangen er godt i gang, og som en del av dette skal skolesektoren kartlegges. Hva er behovet i framtida og hvordan skape en best mulig skole for de ressursene vi har? Dette er spørsmål som KS Konsulent nå skal utrede for kommunen. Arbeidet skal gi grunnlag for politiske beslutninger om framtida.

Stramme rammer innen skolesektoren i dag

Innen skolefeltet skal vi se mer grundig blant annet på bruk av spesialundervisning, samhandling og skolestruktur. 

– Vi har allerede fått gjennomført en ressursanalyse som gir oss et godt grunnlag for videre arbeid. Den viser at Løten bruker like mye som sammenlignbare kommuner, men måten vi bruker ressursene på skaper lite handlingsrom. Ansatte og elever opplever i dag at skolene har stramme rammer både til drift, materiell og investeringer. Vi vet også at befolkningssammensetningen i årene framover ikke kommer til å gi grunnlag for økte ressurser innen oppvekst. I 2030 vil vi være 25% flere over 67 år enn i dag. I samme tidsrom blir vi 7% færre i alderen 6-15 år, noe som betyr 65 færre skolebarn. Om vi ikke gjør grep, vil vi oppleve at utgiftene vil være de samme til skolene mens ressursene blir færre.  -Ungene våre fortjener det beste og vi må derfor finne ut hvordan vi kan bruke ressursene våre på en smartere måte, fortsetter Hauge.

Skolestrukturutredningen

Utredningen som KS Konsulent nå jobber med er todelt. Først og fremst skal det ses på framtidig skolestruktur. Hva er den beste løsningen for kvaliteten i skolen og for en bærekraftig økonomi?
I tillegg skal skolenes bygningsmasse vurderes opp mot framtidige undervisningsmetoder og teknologisk utvikling. Utredningen skal ha et langtidsperspektiv og ha fokus på innholdet i skolen, både pedagogisk og sosialt. Den skal være ferdig 1. mai, og deretter blir det høringsprosesser før politikerne avgjør eventuelle endringer i skolestruktur.

Elevens beste

- Skolestruktur er et tema som vekker stor interesse og hvor det er mange følelser involvert. Det er derfor nødvendig med et nøytralt blikk på dette, hvor flere faktorer tas med. Det hele skal munne ut i anbefalinger med ulike alternativer med økonomiske beregninger. Elevenes beste skal stå sentralt i dette arbeidet, understreker Hauge. KS konsulent er en dyktig aktør, med god kjennskap til kommune-Norge. Vi er glade for at det er de som skal gjøre jobben for oss, avslutter kommunedirektøren.  

Kommunalsjef for oppvekst May Birgit Kjeverud forteller at hun ser fram til samarbeidet med KS konsulent. -Det blir både lærerikt og spennende å samarbeide om dette viktige utviklingsarbeidet for skolene våre. Skolestruktur-utredningen blir et av flere viktig verktøy for hvordan vi kan utnytte ressursene våre. De ansatte i skolene våre er også opptatt av dette, og jeg opplever mye positivt engasjement for å bli med og skape en best mulig skole for elevene våre, avslutter hun.

Se også

Hvorfor gjøres en omfattende gjennomgang av Løtenskolen?