De store utredningene innen skole og oppvekst:

Skolestrukturutredningen er ferdig og blir nå gjennomgått i arbeidsgruppa som skal se på de forskjellige alternativene og skissere videre løp. I tillegg er også andre utredninger og planer som strategisk plan barn og unge og utredning av spesialundervisning snart ferdig innen oppvekst. 

Virksomhetsgjennomgang i alle avdelinger:

Gjennomgang av alle tjenester vi yter. Yter vi tjenester i rett mengde, av riktig kvalitet til de rette brukerne. Vi skal legge til rette for å styrke vår evne til å jobbe kontinuerlig med forbedring i hele organisasjonen. Ved å ha dette som en løpende tjenesteutvikling er målet å unngå å stå i omstillinger.

Tverrfaglig arbeid for å styrke barn og unge er startet opp:

Målet er å gi innbyggerne helhetlige tjenester. Det går på samhandling innen oppvekst, men også på tvers av flere sektorer. Det er store forventninger til dette arbeidet. 

Gjennomgang av kvalifiseringsarbeidet vårt:

Det er stort behov for å styrke kvalifiseringsarbeidet mot framtiden ettersom flere vil ha behov for disse tjenestene og færre i yrkesaktiv alder, og vi må lykkes enda bedre for å kvalifisere folk for arbeids og yrkeslivet. Forslag til endringstiltak på kvalifiseringsområdet legges fram i løpet av høsten.

Lederutviklingsprogrammet pågår:

Det har vært flere ledersamlinger, og det jobbes med å styrke lederrollen i tillegg til å skape felles lederkultur

Framtidig organisering:

Ny organisering i Løten kommune skal være klar til starten på 2023. Det jobbes med prinsipper for ny organisering og forslag blir sendt ut på høring blant tillitsvalgte før juli. Forslag til framtidig organisering landes i løpet av august. Videre organisering av tjenester vil skje ute på den enkelte arbeidsplass der man ser det er fornuftig å organisere tjenestene våre på gode måter som en del av virksomhetsgjennomgangen.

Mange forslag fra forslagskassa:

Det har kommet mange gode forslag, og alle blir fulgt opp. Det er viktig at alle bidrar, og kommunedirektøren oppfordrer alle til å bruke forslagskassa! Den har kommet for å bli, slik at den kan brukes til gode ideer og løsninger du har på hjertet i framtiden også.  

Har du gode tips og ideer? Legg det i forslagskassa her!

Økonomi og innsparinger:

Vi må spare 20 millioner på drift fra neste år, og innsparingstiltakene må derfor være klare til budsjettet i oktober.