Betalingssatser/ priser for kommunale tjenester i Løten kommune vedtas hvert år av kommunestyret i gebyrregulativet. Prisene gjelder fra 1.januar til 31. desember hvert år. 

Priser A-Å ser du nederst på siden.


Gebyrregulativ for 2018

>> Se gebyrregulativet for 2018 her.  

Faktureringsadresse

Løten kommune
Postboks 113
2341 LØTEN

>> Vi benytter elektronisk faktura  

Besøksadresse

Tingberg, Kildevegen 1
2340 LØTEN

Konto

Bankkonto: 1865 07 00240
OCR-innbetalinger (med KID-nr) 1822 33 46649
Bankkonto skatt: 6345 06 04153

Utsendelse

Fakturaer m/betalingsblanketter sendes vanligvis ut 3 uker før betalingsfrist.

Forfallsdato

Forfallsdato for kommunale årsavgifter: 30. mars, 30. juni og 30. oktober
Forfallsdato for barnehage og SFO (fritak for juli måned): 20. hver måned


Epost

Fakturamottak: faktura@loten.kommune.no
- Se også: Elektronisk faktura til Løten kommune

Kommunal innfordring: ki@loten.kommune.no

Skatteoppkrever: skatteoppkrever@loten.kommune.no


Renter ved for sen betaling

Morarenten følger den til enhver tid gjeldene sats, slik den fastsettes av departementet.
Rettsgebyr (R) pr. 01.01.2017: kr. 1 130.
Gebyr for utleggsbegjæring = 2,1 R
Begjæring om tvangssalg = 11 R
Ved ikke innfridd betaling for opphold i barnehage og/ eller SFO med 2 måneder, kan alle plasser sies opp fra
kommunens side med umiddelbar virkning.

  • De generelle betalingssatsene økes med gjennomsnittlig 2,6 %
  • De generelle betalingssatsene avrundes oppover til nærmeste 10 kr
  • Oppholdsbetaling i barnehagene følger maksimalsatsene
  • Det er selvkostberegning på vann, avløp, renovasjon, feiing og septik.
  • Alle priser er i norske kroner (NOK)
  • Rådmannen gis fullmakt til å justere prisingen når resultatet vil virke urimelig.
  • Det tas ikke betaling for for kopier og elektronisk oversendelse som faller under kommunens opplysningsplikt knyttet til lovverket.
  • Nye satser for forsinkelsesrente samt gebyrer avhengig av rettsgebyret legges inn når det foreligger.
  • Kommunen beregner avgiftene etter størrelse på leiligheten etter selvkostprinsippene for disse tjenestene. Avgiftene fordeles på årets 12 måneder og legges til den indeksregulerte husleien.
  • Kommunen innkrever de gebyr som hjemles innenfor tvistemålsloven, skatteloven og tvangsfullbyrdelseslovens bestemmelser på dette området


Se også:

>> Inngå Avtalegiro og eFaktura-avtale med Løten kommune

>> Skatteoppkrever i Løten

>> Efaktura og AvtaleGiro

>> Fritak kommunale avgifter