Fra 1. januar har vi nye gebyrer og priser på mange av våre tjenester. Disse ble vedtatt av Kommunestyret den 15. desember og gjelder for hele 2018 (fra 1. januar til og med 31. desember. )

Gebyrregulativ for 2018

>> Gebyrregulativet for 2018 finner du her. 
 

Utsendelse:
Fakturaer m/betalingsblanketter sendes vanligvis ut 3 uker før betalingsfrist

Forfallsdato:
Forfallsdato for kommunale årsavgifter: 30. mars, 30. juni og 30. oktober
Forfallsdato for barnehage og SFO (fritak for juli måned): 20. hver måned

Renter ved for sen betaling
Morarenten følger den til enhver tid gjeldene sats, slik den fastsettes av departementet.

Rettsgebyr (R) pr. 01.01.2017: kr. 1 130.
Gebyr for utleggsbegjæring = 2,1 R
Begjæring om tvangssalg = 11 R
Ved ikke innfridd betaling for opphold i barnehage og/ eller SFO med 2 måneder, kan alle plasser sies opp fra
kommunens side med umiddelbar virkning.

 • De generelle betalingssatsene økes med gjennomsnittlig 2,6 %
 • De generelle betalingssatsene avrundes oppover til nærmeste 10 kr
 • Oppholdsbetaling i barnehagene følger maksimalsatsene
 • Det er selvkostberegning på vann, avløp, renovasjon, feiing og septik.
 • Alle priser er i norske kroner (NOK)
 • Rådmannen gis fullmakt til å justere prisingen når resultatet vil virke urimelig.
 • Det tas ikke betaling for for kopier og elektronisk oversendelse som faller under kommunens opplysningsplikt knyttet til lovverket.
 • Nye satser for forsinkelsesrente samt gebyrer avhengig av rettsgebyret legges inn når det foreligger.
 • Kommunen beregner avgiftene etter størrelse på leiligheten etter selvkostprinsippene for disse tjenestene. Avgiftene fordeles på årets 12 måneder og legges til den indeksregulerte husleien.
 • Det tas ikke betaling for kopier og elektronisk oversendelse som faller under kommunens opplysningsplikt knyttet til
 • Kommunen innkrever de gebyr som hjemles innenfor tvistemålsloven, skatteloven og tvangsfullbyrdelseslovens bestemmelser på dette området.


Se også:

Inngå Avtalegiro og eFaktura-avtale med Løten kommune