Informasjon fra Samfunnsmedisinsk enhet

Forekomster av radon er ikke uvanlig her på Hedmarken, og mange ønsker å måle forekomsten i sin bolig.

Vil du bestille radonmåling?

Målesesong for radon er 15. oktober til 15. april


Det er lett å bestille radonmåling selv! Dette gjøres på nett hos Eurofins som kommunene på Hedmarken har felles avtale med:

Før bestillingen, må du bestemme hvor mange radonmålere (sporfilmer) du trenger. Det bør måles i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer, måler du minst i ett oppholdsrom i hver etasje. Måletiden er 60 dager og bør foretas i den kalde  årstiden fra 15. oktober til 15. april.


Priser

Pris 270,- (2 stk. sporfilmer).Du får tilsendt en pakke i posten bestående av 2 stk. sporfilmer, bruksanvisning, registreringsskjema for plassering av sporfilm, faktura og ferdig frankert returkonvolutt. Resultatet får du tilsendt ca. 1 måned etter at du har returnert sporfilmene.

Ekstra sporfilmer koster 126,- pr. stk.


Forekomst av radon i Hamarregionen

I Hamarregionen er det mye løsmasser og berggrunn som inneholder radiumrike bergarter. Alunskifer er den mest kjente. Radiumrike bergarter skiller ut radongass, som er en usynlig og luktfri gass. Forekomst av radon er derfor relativt vanlig.


Må måle for å finne radonnivået

Den eneste måten å finne ut om du har høyt radoninnhold i huset ditt på, er å måle. Du kan ikke basere deg på Radon illustrasjonsblderesultatet på målinger foretatt i nabolaget. Konsentrasjonen varierer fra hus til hus avhengig av grunnforhold under huset, husets alder/standard og bruken av huset. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav. Helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i innemiljøet og vi puster den inn over lengre tid. Risikoen er betydelig større for personer som røyker.

NGU har utarbeidet kart som viser sannsynlig radonforekomst. Dette kartet har vist seg å ikke være helt pålitelig. 
 

Hvor i huset bør du måle?

Mål i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du i minst ett oppholdsrom i hver etasje. Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke å måles.


Hva er grenseverdiene for radon i bolighus?

Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenser:

  • Tiltaksgrense: 100 Bq/m3
  • Maksgrense: 200 Bq/m3

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler så lave nivåer som mulig (tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen).


Hvor ofte bør du måle?

Radonnivået i et bygg kan endre seg over tid. Radon bør måles ca. hvert 10. år hvis radonnivået var under tiltaksgrensen ved forrige måling. Hvis radonnivået var over tiltaksgrensen ved forrige måling og tiltak er gjennomført, bør det gjennomføres målinger ca. hvert 5. år.


Kan du bruke elektronisk måleapparat?

Det finnes flere varianter av elektroniske måleapparater. Disse kan benyttes til å finne ut f.eks. hvilke rom i et hus radonkonsentrasjonen er høyest, eller for å finne sprekker/utette områder der gassen siver inn. Det er imidlertid årsmiddelverdien som er grunnlaget for å si hvor høy radonkonsentrasjonen er i huset ditt. Den beste måten å finne ut dette på er å måle med sporfilm i minimum 2 måneder.

  • Trinn 1: Mål med sporfilm i minimum 2 mnd. (i perioden 15.10-15.4).
  • Trinn 2 (hvis høyt på trinn 1): Sporing med elektronisk måleutstyr.
  • Gjenta måling med sporfilm etter at ev. tiltak er gjennomført.


Hvilke tiltak kan du gjøre selv hvis du får påvist for høyt radonnivå?

Du bør sjekke gulv og vegger i kjeller eller 1. etasje i kjellerløse hus. Se etter sprekker og hull i såle, overgang gulv/vegg og i vegger der det er jordfylling på utsiden, rørgjennomføringer osv. Dersom det er åpninger vil gassen slippe inn i huset. Finner du slike åpninger, bør disse tettes. Spør etter riktig mørtel/tettemasse hos byggevareforhandler.

Det bør være gode utluftingsmuligheter i alle rom. Hvis det er lite ventiler/utluftingsmuligheter i bygget, vil det være et godt tiltak å sette inn flere lufteventiler og holde disse åpne. Spalter i vinduskarmer kan ofte være for lite. Dersom det er bra med ventiler, men disse ikke brukes, bør de åpnes.

Etter å ha gjennomført disse tiltakene bør det foretas ny måling før ev. større tiltak iverksettes.


Varmepumpe påvirker ikke radonnivået

Varmepumpe har ingen effekt på radonnivået. Varmepumper sirkulerer og filtrerer kun eksisterende inneluft og tilfører ingen ny luft. Det er kjølemediet som henter varme fra uteluften og tilfører varmen til inneluften via et varmevekslersystem.


Montering av radonavsug eller radonbrønn

Dersom du har gjennomført enkle tiltak, målt på nytt og fortsatt har for høyt radonnivå, bør du vurdere å montere radonavsug/radonbrønn. Kontakt et firma som kan utføre radonreduserende tiltak. Radonforeningen har en liste over firmaer som utfører tiltak mot radon på nye og eksisterende bygg. Undersøk pris og referanser før du bestiller. Det er mange useriøse firmaer som opererer i denne bransjen. Enkelte rørleggerfirmaer utfører radonreduserende tiltak. Kontakt din lokale rørlegger.

Det er også mulig å montere et enkelt radonavsug selv:

  • Se beskrivelse her.   


Hvilke krav gjelder ved utleie av bolig?

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivå i utleieboliger. Kun en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har et radonproblem. Som utleier, må du kunne dokumentere et tilfredsstillende radonnivå. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Utleie av hytter og andre fritidsboliger er derimot ikke omfattet av kravet til radonnivå. Dette forutsetter imidlertid at bruken er begrenset til fritidsutleie over kortere tidsrom. Dersom hyttene/fritidsboligene benyttes som boliger, vil de være omfattet av kravet.

Dersom du har gjennomført tiltak for å redusere radon i boligen, må du gjennomføre ny måling for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har nyttig informasjon om utleie og radon. Se mer på DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet).


Hvilke krav gjelder for barnehager og skoler?

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivå i barnehager og skoler. Det er byggeier som har ansvar for å måle radon og gjennomføre tiltak. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har utarbeidet en egen måleprosedyre for radon i skoler og barnehager. Barnehagens/skolens leder plikter å gi informasjon til foresatte dersom det måles høyt radonnivå. Miljørettet helsevern krever radonmålinger som viser tilfredsstillende nivå før godkjenning av virksomhetene etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole m.v. Se mer på DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet).


Har du flere spørsmål om radon?

Svar på flere spørsmål om radon finner du hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

  • Les mer her.  


Regelverk:

Strålevernforskriften


Andre linker:

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Radonforeningen