Her finner du oversikt over kart og arealplaner for utbygging av ny riksveg 3/25:

FREMTIDIG SITUASJON
Ny rv. 3 Ommangsvollen–Grundset, med ny rv. 25 til Basthjørnet, blir til sammen 26 km.

Se også Statens Vegvesen sine sider om Ny riksveg 3/25

Se film om ny riksveg 3/25 Løten Elverum

Når skjer utbyggingen?
Følg med på Statens vegvesen side nettsider

Kart over ny veg:
For detaljert kart se Statens Vegvesen sine sider

Ny riksveg 3/25 gjennom Løten. Kilde: Statens VegvesenVegen består av fire delstrekninger:
* Rv. 3 Ommangsvollen–Tønset: 3,3 km tofeltsveg med fysisk midtdeler og forbikjøringsfelter.
* Rv. 3/25 Tønset–Åkroken (Elverum vest): 14,2 km firefeltsveg med fysisk midtdeler.
* Rv. 3 Åkroken (Elverum vest)–Grundset: 6,3 km tofeltsveg med fysisk midtdeler og forbikjøringsfelter.
* Rv. 25 Åkroken–Basthjørnet: 1,6 km firefeltsveg.

Det etableres i alt 8 nye kryss; fire i Løten og fire i Elverum
* Ommangsvollen, toplanskryss med sørvendte ramper
* Tønset, rundkjøring
* Ånestad, toplanskryss
* Husum, toplanskryss
* Åkroken, rundkjøring
* Svenkerud/Grundsetmoen, T-kryss
* Grindalsmoen, 2 rundkjøringer
* Rundkjøring på Basthjørnet inngår også i prosjektet.
  Denne er forskuttert av   Elverum kommune og sto ferdig i 2010.

Dagens rv. 3 og rv. 25 blir lokalveg
Ved å nedgradere dagens veg på strekningen Ånestad–Elverum, og bygge gang- og sykkelveg langs dagens
rv. 25 mellom Grøholt og Ånestad, blir det et godt og sammenhengende gang- og sykkelvegtilbud mellom
Hamar og Elverum.

Miljøtiltak
Vegen skal være godt tilpasset landskapet, ha god estetikk og gi bilføreren en god reiseopplevelse.
Boliger langs vegen blir støyskjermet, slik at vegen blir til minst mulig ulempe for beboerne langs den nye
vegen. Det er planlagt viltgjerde langs ny rv. 3. Mellom Ånestad og Elverum bygges det to viltoverganger
for elg og annet vilt.

Planprosessen
Reguleringsplaner for ny rv. 3 og rv. 25 er basert på tidligere vedtatte kommuneplaner.
Løten: Reguleringsplan er godkjent av Løten kommunestyre 25. januar 2012.