Her finner du oversikt over kart og arealplaner for utbygging av ny riksveg 3/25:


Framtidig situasjon:

Ny riksveg 3 Ommangsvollen – Grundset, med ny riksveg 25 til Basthjørnet. Dette blir til sammen 26 km.

Det er Skanska som bygger den nye vegen. 


Film om ny riksveg 3/25 Løten Elverum:


Når skjer utbyggingen?

>> Følg med på Statens vegvesen side nettsider


Kart over ny veg

>> Se detaljert kart på Statens Vegvesen sine sider

Ny riksveg 3/25 gjennom Løten. Kilde: Statens Vegvesen

Vegen består av fire delstrekninger:

 • Rv. 3 Ommangsvollen–Tønset: 3,3 km tofeltsveg med fysisk midtdeler og forbikjøringsfelter.
 • Rv. 3/25 Tønset–Åkroken (Elverum vest): 14,2 km fire felts veg med fysisk midtdeler.
 • Rv. 3 Åkroken (Elverum vest)–Grundset: 6,3 km to felts veg med fysisk midtdeler og forbikjøringsfelter.
 • Rv. 25 Åkroken–Basthjørnet: 1,6 km fire felts veg.


Det etableres i alt 8 nye kryss; fire i Løten og fire i Elverum

 • Ommangsvollen: Toplanskryss med sørvendte ramper
 • Tønset: Rundkjøring
 • Ånestad: Toplanskryss
 • Husum: Toplanskryss
 • Åkroken: Rundkjøring
 • Svenkerud/Grundsetmoen: T-kryss
 • Grindalsmoen: To rundkjøringer
 • Rundkjøring på Basthjørnet inngår også i prosjektet. Denne er forskuttert av Elverum kommune og stod ferdig i 2010.


Dagens riksveg 3 og riksveg 25 blir lokalveg

Ved å nedgradere dagens veg på strekningen Ånestad–Elverum, og bygge gang- og sykkelveg langs dagens
riksveg 25 mellom Grøholt og Ånestad, blir det et godt og sammenhengende gang- og sykkelvegtilbud mellom
Hamar og Elverum.


Miljøtiltak

Vegen skal være godt tilpasset landskapet, ha god estetikk og gi bilføreren en god reiseopplevelse.
Boliger langs vegen blir støyskjermet, slik at vegen blir til minst mulig ulempe for beboerne langs den nye
vegen. Det er planlagt viltgjerde langs ny riksveg 3. Mellom Ånestad og Elverum bygges det to viltoverganger
for elg og annet vilt.


Planprosessen

Reguleringsplaner for ny rv. 3 og rv. 25 er basert på tidligere vedtatte kommuneplaner.
Løten: Reguleringsplan er godkjent av Løten kommunestyre 25. januar 2012.