ROP- teamet er et tverrfaglig team innen rus og psykiatri.

De ansatte har derfor ulik kompetanse med helse- og sosialfaglig bakgrunn.
Vi holder til på Løten Helsetun i Sykehusvegen 10, 2340 Løten.


Kontakt

Vi har ingen egen ekspedisjon, så besøk må avtales på forhånd på tlf. 62 56 41 01 eller avdelingsleder.

Fagleder: Trude Haugseth Øien tlf. 41 55 80 06, trude.haugseth.oien@loten.kommune.no 


Akutte kriser

Etter kl. 15.30 på hverdager, samt i helger kan du kontakte disse ved akutte kriser:

 • Kriseteamet ved DPS Hamar tlf.: 62 58 18 88 (mand.-torsd. 07.30-21.30, fredag 07.30-19.00)
 • Legevakt, tlf.: 116 117 / 62 53 19 00 (døgnåpent)
 • Psykososial støttegruppe tlf. 95 24 11 55 (fredag kl. 16.00 – mandag kl. 08.00 + helligdager)

Se også krisehjelp

Tjenestens innhold:

 • Individuell samtalebehandling i en avgrenset periode etter vedtak
 • Utarbeide og oppfølging av individuell plan (IP)
 • Veiledning- og rådgivingstjeneste til brukere og samarbeidende instanser
 • Delta i samarbeid mellom bruker og offentlige etater
 • KiD (Kurs i Depresjonsmestring)
 • Henvise til rusbehandling og innsøking til LAR (Legemiddelassistert rehabilitering)


Se også: 
Søknadsskjema psykiske helsetjenester
Krisehjelp


Aktivitetstilbud på dagtid

 • Kvennhaugen dagsenter (Grinderengsletta 10) åpent hver tirsdag kl. 09.30 – 14.00.
  Tlf. 62 56 40 99/ 909 37 211
 • Forskjellige typer aktiviteter (ta kontakt)
 • Velkommen til Værestedet Løten hver torsdag på Ungdommens hus
 • Aktiviteter i regi av Kulturnettverket (Innlandet/ Hedmark)


Fysisk aktivitet

 • Gratis trening på Family Sport Club i Løten sentrum hver mandag og torsdag, kl. 12.00 – 14.00.
 • Du får ditt eget treningsprogram og individuell oppfølging.

NB! Dette er et tilbud til brukere med vedtak på andre tjenester fra ROP-teamet.
 

Samarbeid

ROP-teamet samarbeider med alle nødvendige instanser/etater for at brukerne skal få den beste behandlingen. Naturlige samarbeidspartnere er for eksempel andre kommunale tjenester, NAV, fastleger, sykehus, hjemmetjenesten, LAR og ulike institusjoner.


Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det er en undervisningsbasert modell som lærer hvordan man kan forebygge og behandle egne lidelser. Flere av de ansatte er utdannet innen kognitiv terapi, og dette er den mest anvendte behandlingsformen i ROP-teamet.


KiD (Kurs i Depresjonsmestring)

 • KiD bygger på kognitiv sosial læringsteori, og er et psyko-edukativt (læringsorientert) tiltak
 • Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksomme på tankene sine, og se sammenhengen mellom tanker og følelser. Deltakerne lærer å vurdere og å endre sine negative tolkninger av det som skjer, samt å kjenne igjen og forandre negative mønstre på tanker og handlinger.
 • Målet med kurset er bl.a.; å gjøre graden av depresjon mindre, å korte ned varigheten av depresjon og å forebygge nye perioder med depresjon.
 • Målgruppen for kurset er mennesker som sliter med mild til moderat depresjon


Fact-team

Løten kommune deltar i et interkommunalt samarbeid om FACT-team, og har en ansatt i dette teamet. Denne er miljøterapeut/ CASE manager i teamet, som for øvrig består av 15 ansatte. Disse har tverrfaglig yrkesbakgrunn innen helse og sosial. Teamet har daglig arbeidsplass på Sykehuset Innlandet, Sanderud.

Teamet jobber etter FACT-modellen ( fleksibelt aktivt oppsøkende lokalbasert behandling) og gi langvarig oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk
lidelse og eller rusproblematikk, omfattende tilleggsproblemer og lavt funksjonsnivå og som ikke nyttiggjør seg vanlige hjelpetiltak. Teamets arbeidsform kjennetegnes av utstrakt oppsøkende virksomhet.

Kontaktperson i Løten for FACT-teamet:

Fagleder Trude Øien


Brukermedvirkning

Dersom behandlingen skal bli vellykket, må brukeren delta i hele behandlingsforløpet.
”Brukermedvirkning er en demokratisk rettighet som innebærer at enkeltpersoner medvirker i beslutningsprosesser som angår egen livssituasjon” (www.regjeringen.no)