Hvem kan søke om spillemidler? Bilde fra aktivitetsparken ved Løtenhallen

Hva kan du søke om spillemidler til?

Hvor mye kan du søke om?


Kontakt for spørsmål om spillemidler i Løten kommune:

Idrettskonsulent:
Ole Eskild Dahlstrøm, Ole.Eskild.Dahlstrom@loten.kommune.no
tlf 95 29 47 97


Du kan søke om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet eller kulturarenaer.


Send inn søknaden her

Alle søknader, inkludert gjentatte og fornyede søknader, leveres digitalt via anleggsregisteret.no.  

Spillemidler er overskuddet fra spillene som administreres og drives av Norsk Tipping. Overskuddet fordeles til ulike allmennyttige formål.

Søknadsfrist er 15. oktober
Hvem kan søke om spillemidler? 


Idrett og fysisk aktivitet:

Kommuner, fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd tilknyttet Norges Idrettsforbund og andre sammenslutninger. I bestemmelsene opplyses det om krav til organisering og eventuelle krav om forhåndsgodkjenning av vedtekter. NB: Alle søkere må ha organisasjonsnummer.

Kulturdepartementet har fastsatt en rekke krav til søker og søknad. Disse finner du her:
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

 Hva kan du søke om spillemidler til?


Idrett og fysisk aktivitet

Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet. Disse må ikke være underlagt fortjenestebaserte eier-/driftsformer. Det skilles på to kategorier av anlegg:


Ordinære anlegg

Anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet. Tilskuddene knyttes direkte opp mot aktivitetsareal med nødvendige tilleggs-elementer.


Nærmiljøanlegg

Anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Kun utendørsanlegg.   


Kulturarenaer

Alle ikke-kommersielle organisasjoner med demokratisk oppbygning: Offentlige instanser, frivillige organisasjoner, institusjoner og aksjeselskap. Kommunen kontrollerer søkers vedtekter.

Hedmark fylkeskommune har ansvar for å fordele statlige spillemidler til fylkets kulturarenaer og dette finner du mer om her: 
Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer.


 


Hvor mye kan du søke om?

Idrett og fysisk aktivitet:


Ordinære anlegg

Inntil 1/3 av anleggets godkjente kostnad. Nedre godkjente kostnadsramme for beregning av tilskudd er normalt 150 000 kroner. Dette innebærer tilskudd på minimum 50 000 kroner. Maksimalt tilskuddsbeløp er normalt 1 000 000 kroner. For enkelte anleggstyper er det fastsatt særskilte maksimale tilskuddsbeløp.


Nærmiljøanlegg

Inntil 50% av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr 300 000. Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er kr 50 000 (tilskudd kr 25 000).


Kulturarenaer

1/3 av prosjektets totale, godkjente kostnad. Maksimal tilskuddssum er 1 500 000 kroner. Nedre grense for godkjent kostnadsramme er 150 000 kroner, med minste tilskuddssum på 50 000 kroner.
 

For kulturarenaer gjelder disse retningslinjene

Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer.

Søknadsfrist: 15. oktober hvert år.


Kontaktperson Løten kommune

Ole Eskild Dahlstrøm, tlf. 62 56 40 14/ epost: ole.eskild.dahlstrom@loten.kommune.no


Kontaktpersoner Hedmark Fylkeskommune

Idrett og fysisk aktivitet: Kari Nilssen, tlf. 480 74 327 / e-post: kari.nilssen@hedmark.org
Kulturarenaer: Linda Stewart, tlf. 469 55 207 / e-post: linda.stewart@hedmark.org 

NB: For anlegg for friluftsliv i fjellet fås informasjon ved henvendelse til Den Norske Turistforeningen.


Se også:

Oversikt over kulturtilskudd i Løten kommune