HVEM kan søke om spillemidler?
HVA kan du søke om spillemidler til?
HVOR mye kan du søke om?
HVORDAN søker du?

Søke om tilskudd i 2017?

Skal du søke om til tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet eller kulturarenaer i 2017? Søknadsskjemaet åpner 1. oktober, og søknadsfrist til Løten kommune er 10. oktober. Alle søknader for 2018 må leveres via anleggsregisteret.no i tidrommet 1. – 10. oktober 2017.


Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping og som fordeles til ulike allmennyttige formål.
Idrett og fysisk aktivitet: Kulturdepartementet har fastsatt en rekke krav til søker og søknad som står beskrevet i publikasjonen Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet(videre omtalt som bestemmelsene).
Kulturarenaer: Hedmark fylkeskommune har ansvar for å fordele statlige spillemidler til fylkets kulturarenaer og iht. Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer.

HVEM kan søke om spillemidler?

Idrett og fysisk aktivitet: Kommuner, fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd tilknyttet Norges Idrettsforbund og andre sammenslutninger. I bestemmelsene opplyses det om krav til organisering og eventuelle krav om forhåndsgodkjenning av vedtekter. NB: Alle søkere må ha organisasjonsnummer.
Kulturarenaer: Alle ikke-kommersielle organisasjoner med demokratisk oppbygning: Offentlige instanser, frivillige organisasjoner, institusjoner og aksjeselskap. Kommunen kontrollerer søkers vedtekter.

HVA kan du søke om spillemidler til?

Idrett og fysisk aktivitet: Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eier-/driftsformer. Det skilles på to kategorier av anlegg:

  • Ordinære anlegg: Anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet. Tilskuddene knyttes direkte opp mot aktivitetsareal med nødvendige tilleggselementer.
  • Nærmiljøanlegg: Anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Kun utendørsanlegg.   

Kulturarenaer: Det kan også søkes om midler til bygging og/eller rehabilitering av kulturarenaer. Målet er å skape gode kulturelle møteplasser og variert kulturell virksomhet i lokalmiljøet og i regionen. 

HVOR mye kan du søke om?

Idrett og fysisk aktivitet:

  • Ordinære anlegg: Inntil 1/3 av anleggets godkjente kostnad. Nedre godkjente kostnadsramme for beregning av tilskudd er normalt 150 000 kroner. Dette innebærer tilskudd på minimum 50 000 kroner. Maksimalt tilskuddsbeløp er normalt 1 000 000 kroner. For enkelte anleggstyper er det fastsatt særskilte maksimale tilskuddsbeløp.
  • Nærmiljøanlegg: Inntil 50 % av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr 300 000. Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er kr 50 000 (tilskudd kr 25 000).

Kulturarenaer: 1/3 av prosjektets totale, godkjente kostnad. Maksimal tilskuddssum er 1 500 000 kroner. Nedre grense for godkjent kostnadsramme er 150 000 kroner, med minste tilskuddssum på 50 000 kroner.

HVORDAN søker du?

Idrett og fysisk aktivitet: Se "Hvordan søke" til venstre i menyen.
Kulturarenaer: Se Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer.

Søknadsfrist 2017 er 10. oktober.
Fra og med 1. oktober kan det søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg idrett og kultur. Søknadsskjemaet åpner senere enn foregående år grunnet overgang til nytt elektronisk søknads- og fagsystem. Av denne grunn er kommunens søknadsfrist forskjøvet fra 1. til 10. oktober, og alle søknader må leveres via anleggsregisteret.no i tidrommet 1. – 10. oktober.


Kontaktperson Løten kommune:
Nina Halvorsen, tlf. 62 56 40 10 / e-post: nina.halvorsen@loten.kommune.no
Ole Eskild Dahlstrøm, tlf. 62 56 40 14/ epost: ole.eskild.dahlstrom@loten.kommune.no

Kontaktperson Hedmark Fylkeskommune:
Idrett og fysisk aktivitet: Kari Nilssen, tlf. 480 74 327 / e-post: kari.nilssen@hedmark.org
Kulturarenaer: Linda Stewart, tlf. 469 55 207 / e-post: linda.stewart@hedmark.org 

NB: For anlegg for friluftsliv i fjellet fås informasjon ved henvendelse til Den Norske Turistforeningen.


Se også:
Oversikt over kulturtilskudd i Løten kommune