Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping og som fordeles til ulike allmennyttige formål.
Idrett og fysisk aktivitet: Kulturdepartementet har fastsatt en rekke krav til søker og søknad, nedfelt i publikasjonenBestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet(videre omtalt som bestemmelsene).
Kulturarenaer: Hedmark fylkeskommune har ansvar for å fordele statlige spillemidler til fylkets kulturarenaer og iht. Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer.

HVEM kan søke om spillemidler?
Idrett og fysisk aktivitet: Kommuner, fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd tilknyttet NIF og andre sammenslutninger. I bestemmelsene opplyses det om krav til organisering og, for enkelte, forhåndsgodkjenning av vedtekter.
Kulturarenaer: Enhver ikke-kommersiell, demokratisk oppbygd organisasjon; offentlige instanser, frivillige organisasjoner, institusjoner og aksjeselskap. Kommunen må kontrollere søkers vedtekter.

HVA kan du søke om spillemidler til?
Idrett og fysisk aktivitet: Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eier-/driftsformer. Det skilles på to anleggskategorier:

  • Ordinære anlegg: Anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet. Tilskuddene knyttes direkte opp mot aktivitetsareal med nødvendige tilleggselementer.
  • Nærmiljøanlegg: Anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Kun utendørsanlegg. Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller ordinære konkurranser i idrett.  

Kulturarenaer: Det kan også søkes om midler til bygging og/eller rehabilitering av kulturarenaer, med mål om å skape gode kulturelle møteplasser og variert kulturell virksomhet i lokalmiljøet og i regionen. 

HVOR mye kan du søke om?
Idrett og fysisk aktivitet:

  • Ordinære anlegg: Inntil 1/3 av anleggets godkjente kostnad. Grunnlag for tilskudd har ingen øvre grense, mens nedre godkjente kostnadsramme er kr 150 000. Dette innebærer tilskudd på minimum kr 50 000. Maksimalt tilskuddsbeløp er normalt kr 1 000 000. For enkelte anleggstyper er det fastsatt særskilte maksimale tilskuddsbeløp.
  • Nærmiljøanlegg: Inntil 50% av godkjent kostnad. Grunnlag for tilskudd er beregnet oppad til kr 600 000, mens nedre godkjente kostnadsramme er kr 50 000. Dette innebærer tilskudd i beløpsstørrelse 25 000 – 300 000 kroner.

Kulturarenaer: 1/3 av prosjektets totale, godkjente kostnad. Maksimal tilskuddssum er 1.500.000 kroner. Nedre grense for godkjent kostnadsramme er kr. 150.000, med minste tilskuddssum på kr. 50.000,-.

HVORDAN søker du?
Idrett og fysisk aktivitet: Se "Hvordan søke" til venstre i menyen. Utfyllende informasjon finner du i bestemmelsene.
Kulturarenaer: Se Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer.
Begge: Årlig søknadsfrist 1. oktober.

Kontaktperson Løten kommune:
Nina Halvorsen, tlf. 62 56 40 10 / e-post: nina.halvorsen@loten.kommune.no
Ole Eskild Dahlstrøm, tlf. 62 56 40 14/ epost: ole.eskild.dahlstrom@loten.kommune.no

Kontaktperson Hedmark Fylkeskommune:
Idrett og fysisk aktivitet: Kari Nilssen, tlf. 480 74 327 / e-post: kari.nilssen@hedmark.org
Kulturarenaer: Linda Stewart, tlf. 469 55 207 / e-post: linda.stewart@hedmark.org 

NB: For anlegg for friluftsliv i fjellet fås informasjon ved henvendelse til Den Norske Turistforeningen.


Se også:
Oversikt over kulturtilskudd i Løten kommune