Kommunal strategi for universell utforming


I tråd med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som kom 1. januar 2009 ligger det en plikt til Løten kommune å arbeide aktivt for universell utforming. Dette gjelder både å legge til rette for publikum, brukere av kommunale tjenester og for de ansatte (som arbeidsgiver).

Kommunen må arbeide aktivt for å fremme likestilling og likeverd, og sikre like muligheter og rettigheter uavhengig av funksjonsnivå. I planleggingen og utformingen av nye bygg og uteområder er det viktig at det tas hensyn til det mangfold av ferdigheter og forutsetninger som er representert i befolkningen. Gjennom strategien universell utforming skal det tilrettelegges for større samfunnsdeltagelse for alle. Dette bør sikres gjennom samarbeidsrutiner, slik at universell utforming blir en integrert måte å tenke på i alle planprosesser.

Les hele rapporten om hvordan kommunen har jobbet med temaet universell utforming og i linkene til venstre om oppfølging av strategien.


Kompetansegruppe for universell utforming

Løten kommune har opprettet en kompetansegruppe for Universell utforming.

  • Gruppen skal medvirke til at ansatte i Løten kommune gis tilbud om informasjon og opplæring.
  • Gruppen skal tas med på råd ved prosjektering og utforming av kommunale bygg og anleggsprosjekter.
  • Gruppen kan forespørres om råd i forbindelse med kommunens saksbehandling av reguleringsplaner og byggetiltak.

Kompetansegruppen har representanter fra ulike etater i kommunen og representant fra ”Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne”:

Navn

Avdeling

Telefon

E-post

Erik Moberget

BRA

995 39 105

erik.moberget@loten.kommune.no

Sigrid Sjølie

HF

62 56 41 71/ 414 78 021

sigrid.sjølie@loten.kommune.no

Erik Adolfsen

BVS

952 32 815

erik.adolfsen@loten.kommune.no

Jens Petter Østerhaug

TD

958 08 243

jens.petter.osterhaug@loten.kommune.no   

Sigurd Dæhli

TF

62 56 40 44

sigurd.daehli@loten.kommune.no

Byggesaksbehandler

TF

 

 


Ansatte i Løten kommune oppfordres til å kontakte kompetansegruppen hvis det er spørsmål knyttet til Universell utforming. Hvis det er ønske om å lære mer om universell utforming kan gruppen bistå med dette.

Private aktører kan også kontakte gruppen for veiledning i spørsmål knyttet til universell utforming.
 

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Erik Moberget, prosjektleder for universell utforming i Løten kommune.
Tlf. 62 56 41 41 / 99 53 91 05
erik.moberget@loten.kommune.no