Løten kommune får drikkevann fra Mjøsa. Det behandles ved Hias sine vannbehandlingsanlegg i henhold til krav i drikkevannsforskriften. 

For det offentlig avløpet har kommunen og Hias et delt ansvar. Kommunen har ansvaret for bortledning av avløpsvannet, mens Hias har ansvaret for rensing, utslipp og slambehandling. Alt renset avløpsvann blir ført tilbake til Mjøsa.

Kommunen har avtale med Arnkværn Miljø og Renovasjon AS for tømming av private avløpsanlegg. Slam fra disse anleggene blir levert til Hias-renseanlegget i Stange, for videre behandling.
 

Kontaktinfo vann og avløp:

Kontaktinformasjon:
Har du spørsmål som vedrører vann og avløp, kan du kontakte:

Ingeniør:
Jan Roald Bøgeberg, tlf. 415 25 284
jan.roald.bogeberg@loten.kommune.no

Virksomhetsleder teknisk drift:
Jens Petter Østerhaug, tlf. 958 08 243
Jens.Petter.Osterhaug@loten.kommune.no

Vakttelefon: 
VVA: 951 54 466