Løten kommune får drikkevann fra Mjøsa. Det behandles ved Hias sine vannbehandlingsanlegg i henhold til krav i drikkevannsforskriften. 

For det offentlige avløpet har kommunen og Hias et delt ansvar. Kommunen har ansvaret for bortledning av avløpsvannet, mens Hias har ansvaret for rensing, utslipp og slambehandling. Alt renset avløpsvann blir ført tilbake til Mjøsa.

Kommunen har avtale med Arnkværn Miljø og Renovasjon AS for tømming av private avløpsanlegg. Slam fra disse anleggene blir levert til Hias-renseanlegget i Stange, for videre behandling.

Vi varsler deg om det skjer planlagte eller uforutsette hendelser på ledningsnettet. Her kan du se hvordan du blir varslet. 


Kontaktinfo vann og avløp:

Vakttelefon
Vi ønsker at du varsler oss om noe uforutsett oppstår. Ring vakttelefon for veg, vann og avløp: tlf. 951 54 466 
Den er bemannet 7/24. Uforutsette hendelser kan være mangel på vann, vannlekkasje eller lignende.  

Kontaktinformasjon:
Har du spørsmål angående vann og avløp, kan du kontakte:

Jan Roald Bøgeberg, tlf. 415 25 284, epost: jan.roald.bogeberg@loten.kommune.no

Snorre Fauske, tlf. 477 83 591, epost: snorre.fauske@loten.kommune.no

Virksomhetsleder Teknisk drift:
Epost: : john.olav.lokken@loten.kommune.no 
tlf. 906 86 612

Rådgiver
Jens Petter Østerhaug, tlf. 958 08 243
Jens.Petter.Osterhaug@loten.kommune.no