Løten kommune får drikkevann fra Mjøsa. Det behandles ved Hias sine vannbehandlingsanlegg i henhold til krav i drikkevannsforskriften. 

For det offentlige avløpet har kommunen og Hias et delt ansvar. Kommunen har ansvaret for bortledning av avløpsvannet, mens Hias har ansvaret for rensing, utslipp og slambehandling. Alt renset avløpsvann blir ført tilbake til Mjøsa.

Kommunen har avtale med Arnkværn Miljø og Renovasjon AS for tømming av private avløpsanlegg. Slam fra disse anleggene blir levert til Hias-renseanlegget i Stange, for videre behandling.

Vi varsler deg om det skjer planlagte eller uforutsette hendelser på ledningsnettet.
Her kan du se hvordan du blir varslet. 


Vakttelefon
Vakttelefon for kommunal veg, vann og avløp: tlf. 951 54 466 
Den er bemannet 7/24. 

Virksomhetsleder Teknisk drift:
Epost: john.olav.lokken@loten.kommune.no 
tlf. 906 86 612