Psykisk helsehjelp på sykehus eller poliklinikk (BUP)

Psykiske plager kan utvikle seg til mer alvorlige lidelser. For eksempel depresjon, sterke angstsymptomer eller psykotiske symptomer som gjør at du mister kontakt med virkeligheten. Da kan barnet/ungdommen trenge hjelp i psykisk helsevern for barn og unge. En må bli henvist fra fastlege, psykolog eller barnevernsleder for å få hjelp i psykisk helsevern for barn og unge.

Når henvisningen blir vurdert i spesialisthelsetjenesten, vil det bli tatt stilling til hvilket av de nasjonale forløpene pasienten bør følge. Ved behov for øyeblikkelig hjelp skal barnet henvises direkte til akutte tilbud ved psykisk helsevern.

Tegn på alvorlig psykisk lidelse kan være (ikke uttømmende):

 • Funksjonsfall eller en gradvis utvikling med vedvarende vansker med å delta i barnehage, skole, arbeid eller sosialt.
 • Vedvarende angst eller nedstemthet
 • Betydelig nedsatt konsentrasjon og/eller stor indre uro/rastløshet
 • Selvmordstanker og/eller selvskading
 • Vesentlig endring i døgnrytme (i sammenheng med andre tegn)
 • Markant endring i stemningsleie som gir mistanke om mani eller moderat til alvorlig depresjon
 • Alvorlig vekttap som gir grunn til bekymring for spiseforstyrrelse
 • Vedvarende kroppslige symptomer hvor det ikke er påvist noen somatisk årsak
 • Vedvarende gjenopplevelser (flashbacks eller mareritt) etter potensielt traumatiserende erfaringer
 • Mulige hallusinasjoner og/eller vrangforestillinger
 • Problematisk bruk av rusmidler 
 • vedvarende tvangstanker og/eller tvangshandlinger (OCD)

Noen spesielle grupper man bør være oppmerksom på:

 • bekymring for barn under 6 år (hvor der er flere risikofaktorer tilstede) og gravide
 • barn under 3 år med reguleringsvansker, passivitet, tilbaketrekning, problemer i samspill, amming/spising, søvn og forsinket utvikling

Barnets helhetlige livssituasjon skal vurderes. Barn bør henvises på grunnlag av forhold ved og rundt barnet som kan medføre en risiko for å utvikle en psykisk lidelse, ikke bare symptomer hos barnet.

Ved behov for å drøfte om barnet bør henvises, kan henviser kontakte spesialisthelsetjenesten for å få veiledning.