FORT er en arbeidsmetode som skal hjelpe oss å bidra til at ungdom ikke kommer på et spor som påvirker livet deres negativt.

Vi skal gi ungdom kunnskap, valgmuligheter og hjelpe dem til å tenke på konsekvensene av valgene deres.

Kommunen har mange tjenester i kommunen som jobber med barn og unge; skoler, helsestasjon, rop-teamet, fritidsaktiviteter med flere. Disse samarbeider på tvers for å fange opp og bidra til at ungdom ikke utvikler avhengighet og gjør valg som hemmer dem i videre utvikling.

Hvordan følger vi opp?

En forutsetning for god oppfølging av ungdommen vår er et godt samarbeid og tillit mellom den unge og de som jobber i kommunen. Videre er tett kontakt mellom de forskjellige tjenestene viktig. Gjennom FORT er dette satt i system med blant annet felles kompetanseutvikling og jevnlige treffpunkt. 

På de ukentlige møtene deltar kommunens SLT koordinator, helsesykepleier fra Løten ungdomsskole, en representant fra Barneverntjenesten og en fra Rus og psykisk helse. Disse er også representert i kommunens tverrfaglige ungdomsteam (TUT). SLT-koordinator leder begge teamene og bidrar til å samkjørt og målrettet arbeid. Det består i drøfting og koordinering av tiltakene samt oppfølging av den enkelte ungdom og dens familie. Møtene bidrar også til nyttig informasjonsdeling i dette tverrfaglig arbeidet i Løten. 

Kontrakter

Det er utarbeidet egne kontrakter med samtykkeerklæring og plan for tiltak knyttet til oppfølging av FORT. Dette er kontrakter for frivillig oppfølging over og under 18 år, og det er kontrakter i forbindelse med påtaleunnlatelse over og under 18 år.   

Å komme i posisjon tidlig er en viktig faktor for å hindre negativ utvikling. Veien fra eksperimentering til avhengighet er ofte kort, og desto mer omfattende rusbruken har vært, desto mer krevende har det vært å skape endring. Det tar imidlertid ofte langt tid før ungdommen selv innser at de har mistet kontroll og enda lenger tid før de ønsker hjelp til endring.

Å bidra til motivasjon til å endring er en prosess som flere parter kan bidra til. 

De obligatoriske tiltakene i FORT er:

  • Kartlegging 
  • Oppfølgingssamtale 
  • Bevisstgjøring
  • Kontrakter om urinprøvetesting 
  • Avslutningssamtale, eventuelt bistand til videre henvising