Målgruppe

Voksne som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning.

Voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter, har rett til slik opplæring.

Det tilbys undervisning innen følgende felt:

  • grunnskolefag
  • kommunikasjon/alternativ kommunikasjon
  • hverdagsmestring
  • sansemotorisk trening
  • hjelp til lese/skrivevansker
  • fysiske aktiviteter

Søknadsfrist

Søknadsfrist 20. februar hvert år. Vedtak fattes på bakgrunn av sakkyndig tilråding. 
Søknaden sendes til: Løten voksenopplæring, Postboks 113, 2341 Løten.

Klagemulighet

Frist for å påklage vedtaket er tre uker etter mottatt svar.
Klagen sendes Løten voksenopplæring. Klageinstans: Utdanningsdirektøren

Gjeldende lov og regelverk
Myndighet til å fatte vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven § 4 A-2 for personer med særskilte behov, samt gjennomføre undervisningstiltak etter kap. 2.