Søk her

Søknadsskjema for omsorgstjenster barn og unge (PDF, 94KB)

Avlastning

Avlastningstjenesten består av avlastningstilbud som kan gis hos privatpersoner hvor avlastning primært foregår i avlasters hjem, eller at familien har avlaster noen timer per uke, etter behov. Det kan også tilbys hos private virksomheter som kommunen har avtale med om kjøp av avlastningstjenester.

Tilsynsordning

Tilsyn av barn/ unge før og etter skoletid i ungdomsskole og videregående skole for de familiene som trenger en tilsynsordning slik at foreldre kan stå i jobb. Tjenesten vil etter en konkret vurdering kunne anses som personlig assistanse/praktisk bistand etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Omsorgsstønad

Kommunen har ordningen omsorgsstønad som en godtgjøring til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Tjenesten vil bli vurdert i sammenheng med andre tjenester og gis etter en helhetlig og skjønnsmessig vurdering. Omsorgsstønad vil ikke kompenseres time for time. Denne godtgjøringen danner ikke grunnlag for feriepenger og sykelønn. Omsorgsstønad innvilges i vedtak som evalueres kontinuerlig, og minimum en gang pr. år. Kommunen stiller også krav at man forut for søknad om omsorgsstønad søker NAV om hjelpestønad.