Søknadsskjema

Fyll ut aktuelt skjema fra Innlandstrafikk:

Last ned søknadsskjema her

Utfylt skjema kan leveres på skolen eller sendes til Løten kommune v/Anne Engelund, Postboks 113, 2340, eller på e-post til Anne Engelund (sekretær ved Løten ungdomsskole.

Trenger ditt barn skoleskyss? Det er litt forskjellige retningslinjer for skoleskyss med tanke på avstand til skolen, trafikksikkerhet og andre forhold. Her ser du oversikten:

Skoleskyss i Løten kommune gjennomføres som hovedregel med buss fra Innlandstrafikk. Skoleskyss kan også arrangeres på annen måte der det er hensiktsmessig.

Elever har rett på fri skoleskyss hvis de har:

 • Over 2 km gangavstand mellom hjem og skole i 1. klasse.
 • Over 4 km gangavstand mellom hjem og skole i 2.–10. klasse.
   

Elever kan ha rett på fri skoleskyss hvis de har:

 • En varig eller midlertidig funksjonshemming/ sykdom. Da kan eleven ha rett på skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjemmet og skolen.
 • Særlig farlig eller vanskelig skoleveg.

Farlig skoleveg

Elever i grunnskolen (1.-10. trinn) får i utgangspunktet gratis skoleskyss når de har skoleveg langs:
 • Fylkesveg 225, Kongsvegen, Hamar grense til innkjøringen til Byhagan
 • Nedklassifisert Riksveg 3, Kongsvegen, Haukstad - Venslivegen
 • Fylkesveg 1844, Rokosjøvegen, øst for Berg vestre
Elever i 1.-7. trinn får gratis skoleskyss når de har skoleveg langs:
 • Fylkesveg 1828, Budorvegen, nord for nordre avkjørsel til Kjelsrudvegen
 • Fylkesveg 1848, Østrovegen, Ånestad - Vea
 • Fylkesveg 1842, Trømnesvegen og fylkesveg1886, Kvennvegen, Vealund - Klæpa Bruk
 • Fylkesveg 1886, Åsbygdvegen, fra og med Ilseng gård og sørover til Stange grense
 • Fylkesveg 1834, Heimdalsvegen, fra Chausseen og til og med avkjørsel til Heimdalsvegen 203-209
 • Fylkesveg 1808, Nordbygdvegen, vest for Brandsrudvegen
Elever i 1.-4. trinn får gratis skoleskyss når de har skoleveg langs:
 • Fylkesveg 1808, Nordbygdvegen, øst for Nordbygdvegen 253
 • Fylkesveg 1846, Østvangvegen, øst for Hov gårdstun
 • Fylkesveg 1830, Spangenvegen, nord for ny riksveg 3/25

Skoleskyss ved skolebytte

Når foresatte søker om skolebytte etter grunnskolelovens § 8-1, skal det - dersom det søkes om det - samtidig tas stilling til retten til skoleskyss. Søknad om skoleskyss kan bare innvilges dersom skolebytte åpenbart er nødvendig ut i fra en vektig faglig begrunnelse.

Skolevegen skal måles etter korteste veg – fra inngangsdøren der eleven bor, til inngangsdøren på skolen. Innlandskart brukes for å måle avstand: