Søknadsskjema

Fyll ut aktuelt skjema fra Innlandstrafikk:

Last ned søknadsskjema her

Utfylt skjema kan leveres på skolen eller sendes til Løten kommune v/Anne Engelund, Postboks 113, 2340, eller på e-post til Anne Engelund (sekretær ved Løten ungdomsskole.

Skoleskyss i Løten kommune gjennomføres som hovedregel med buss fra Innlandstrafikk. Skoleskyss kan også arrangeres på annen måte der det er hensiktsmessig.

Elever har rett på fri skoleskyss hvis de har:

 • Over 2 km gangavstand mellom hjem og skole i 1. klasse.
 • Over 4 km gangavstand mellom hjem og skole i 2.–10. klasse.
   

Elever kan ha rett på fri skoleskyss hvis de har:

 • En varig eller midlertidig funksjonshemming/ sykdom. Da kan eleven ha rett på skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjemmet og skolen.
 • Særlig farlig eller vanskelig skoleveg.

Farlig skoleveg

Elever i grunnskolen (1.-10. trinn) får i utgangspunktet gratis skoleskyss når de har skoleveg langs:
 • Fylkesveg 225, Kongsvegen, Hamar grense til innkjøringen til Byhagan
 • Nedklassifisert Riksveg 3, Kongsvegen, Haukstad - Venslivegen
 • Fylkesveg 1844, Rokosjøvegen, øst for Berg vestre
Elever i 1.-7. trinn får gratis skoleskyss når de har skoleveg langs:
 • Fylkesveg 1828, Budorvegen, nord for nordre avkjørsel til Kjelsrudvegen
 • Fylkesveg 1848, Østrovegen, Ånestad - Vea
 • Fylkesveg 1842, Trømnesvegen og fylkesveg 1886, Kvennvegen, Vealund - Klæpa Bruk
 • Fylkesveg 1886, Åsbygdvegen, fra og med Ilseng gård og sørover til Stange grense
 • Fylkesveg 1834, Heimdalsvegen, fra Chausseen og til og med avkjørsel til Heimdalsvegen 203-209
 • Fylkesveg 1808, Nordbygdvegen, vest for Brandsrudvegen
Elever i 1.-4. trinn får gratis skoleskyss når de har skoleveg langs:
 • Fylkesveg 1808, Nordbygdvegen, øst for Nordbygdvegen 253
 • Fylkesveg 1846, Østvangvegen, øst for Hov gårdstun
 • Fylkesveg 1830, Spangenvegen, nord for ny riksveg 3/25

Skoleskyss ved skolebytte

Når foresatte søker om skolebytte etter grunnskoleloven § 8-1, skal det - dersom det søkes om det - samtidig tas stilling til retten til skoleskyss. Søknad om skoleskyss kan bare innvilges dersom skolebytte åpenbart er nødvendig ut i fra en vektig faglig begrunnelse.

Skolevegen skal måles etter korteste veg – fra inngangsdøren der eleven bor, til inngangsdøren på skolen. Innlandskart brukes for å måle avstand: