Krav ved sammenslåing

Eiendommene må ha samme registrerte eier(e). Søknaden må være signert av alle eiere (hjemmelshavere) til eiendommene som sammenslåes. Eiendommer med borett eller skjev pantebelastning kan ikke slås sammen. 

Slik søker du

Søknad om sammenslåing fra Kartverket

Fyll ut søknadsskjemaet krav om sammenslåing fra Kartverket.

Saksgang og behandlingstid

Kommunen kontrollerer at mottatt søknad om sammenslåing fullfører følgene krav:

  • Samme eier på eiendommene
  • Eiendommene ligger i samme kommune
  • Ingen prioritetskollisjon mellom panthavere
  • Sammenslåing av festegrunn kan bare skje hvis festekontraktene er likelydende og festegrunnene ligger på samme grunneiendom

Saksbehandling etter matrikkelforskriften §19 kan ta opptil 6 uker.

Sammenslåing er gratis.