Våre verdier Respekt – Ansvar – Mot danner grunnlag for hvordan vi vil ha det i Løtensamfunnet og i organisasjonen. Innbyggere og tjenestemottakere skal oppleve at respekt, ansvar og mot er beskrivende for hvordan vi opptrer og uavhengig av hvem man er i dialog med i organisasjonen.

Hva kan vi tilby våre medarbeidere?

Vi tilbyr kompetente fag- og arbeidsmiljøer, og et stort mangfold av arbeidsplasser innen mange ulike tjenesteområder. Vi skal utvikle, tenke nytt og omstille organisasjonen til det beste for de tjenestene som organisasjonen skal levere, både internt og ut mot innbyggerne i kommunen.

Medarbeiderne er den største ressursen vi forvalter i vår organisasjon, og våre ansatte er helt avgjørende for at kommunen skal kunne yte lovpålagte tjenester og utvikle samfunnet i ønsket retning. Gjennom delaktighet og medvirkning skal du få utvikle deg, være nyskapende, benytte og videreutvikle din kompetanse, og skape gode resultater. Medarbeiderskap bygger på ideen om at myndiggjorte medarbeidere skaper de gode resultatene i komplekse kunnskapsorganisasjoner, som også Løten kommune er. Medvirkning er mer enn det som er avtalefestet. Hos oss i Løten kommune betyr det at samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal foregå på en slik måte at det styrker den gjensidige tilliten.

Hos oss skal du oppleve mestringskultur som innebærer å ha støtte fra ledere og kollegaer. Vi skal kjennetegnes av en kultur for samarbeid, læring og det å gjøre hverandre gode.

Lærlingplass

Vi i Løten kommune skal legge til rette for et godt læringsmiljø, og vi er opptatt av å tilby våre lærlinger godt kvalifiserte veiledere som gir individuell opplæring og variert arbeidserfaring. Målet vårt er å utdanne gode fagarbeidere.

Det å være lærling betyr at du tar siste del av en videregående utdanning ved en arbeidsplass. Du blir midlertidig ansatt, og har samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Du får lønn under læretiden. Som lærling har du krav på opplæring, veiledning og vurdering underveis i læretiden. Etter endt opplæring på arbeidsplassen går du opp til en fag- og svenneprøve.

Kommunen har lærlingplasser innen ulike fag. Vi lyser ut ledige lærlingplasser årlig i februar. Du finner utlysningene sammen med våre andre ledige stillinger:

Se ledige stillinger


Ansettelsesprosessen for lærlinger forløper vanligvis slik:

Februar / Mars:

  • Ledige læreplasser i Løten kommune lyses ut på våre nettsider (så de ikke tror det er for næringslivet også/ellers i kommunen)
  • Der er det tilrettelagt for en fullelektronisk søknadsprosess.
    Vedleggene legges inn i den elektroniske søknaden.
  • Søknadsfristen settes normalt lik som søknadsfristen i Vigo (vanligvis midt i mars)

April / Mai:

  • Aktuelle kandidater innkalles til intervju

Mai / Juni:

  • Tilbud om læreplasser sendes ut
  • Lærekontrakter signeres elektronisk av lærling, Løten kommune og Innlandet fylkeskommune
  • Alle som har søkt via vår rekrutteringsportal innen fristen får svar på sin søknad innen 1. juli.

August:

  • Oppstart læretid

Se våre styringsdokumenter her