Virksomheter med oljeholdig avløpsvann er underlagt Forskrift om utslipp/påslipp av oljeholdig, fettholdig og annet avløpsvann fra virksomheter i Løten kommune. Oljeholdig avløpsvann skal passere et oljeutskilleranlegg (sandfang, oljeutskiller og prøvetakingskum) før det føres videre til offentlig spillvannsledning (påslipp) eller eventuelt til eget utslipp i vassdrag. Den ansvarlige for virksomheten må sørge for at oljeutskilleranlegget blir installert, dimensjonert og driftet i henhold til kravene i kommunens forskrift. 

VA - Miljøblad 120 Olje- og bensinutskilleranlegg omhandler krav til funksjon og teknisk utforming, bruksområder samt hovedtyper av olje- og bensinutskilleranlegg.

Må du ha oljeutskiller?

Kapittel 3 i den kommunale forskriften regulerer utslipp, inkludert påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra:

 • Bensinstasjoner
 • Vaskehaller for kjøretøyer
 • Motorverksteder
 • Bussterminaler
 • Verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og
 • Anlegg for understellsbehandling som har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.
 • Garasjeanlegg med tilgang til vann og mulighet for vask av biler inne i garasjen
 • Vaskeplasser for biler utendørs (gjelder kommersielt anlagte plasser)
 • Bensinstasjoner uten vaskehall, smørehall eller servicehall. 
 • Andre virksomheter som har påslipp av oljeholdig avløpsvann.

Mer informasjon

Ved etablering eller endring/oppgradering av oljeutskiller skal det søkes utslippstillatelse. Det skal også søkes om sanitærabonnement på kommunens avløpsnett, hvis det er påslipp til dette, og sanitærabonnement ikke er opprettet fra før. For montering av oljeutskiller skal også søkes byggetillatelse. 

Søknad om utslippstillatelse på kommunalt avløpsnett skjer via Entreprenørportal gjennom en godkjent rørlegger, entreprenør eller leverandør av oljeutskiller.  

Søknaden skal omfatte:

 • Utfylt søknadsskjema
 • Situasjonskart (målestokk 1:500) som viser plassering av oljeutskiller i forhold til bygning(er). Tilknytningspunkt til stikkledning/kommunal ledning eller eventuelt utslippssted skal også vises
 • Dimensjoneringsgrunnlaget. (Skal også ivareta krav om min. oppholdstid 1 time)
 • Signert tømmeavtale fra godkjent tømmefirma
 • Signert avtale om prøvetaking/analyse av prøver

Søknad om utslippstillatelse på kommunalt avløpsnett for oljeholdig avløpsvann (Entreprenørportal)  (PDF, 1MB)

Eierskifte

Ved eierskifte for virksomheten må ny eier søke om egen påslipps- eller utslippstillatelse senest en måned etter eierskiftet. 

De fleste virksomheter med oljeholdig avløpsvann er underlagt Forurensningsforskriftens kap. 15. Kommunen er her forurensningsmyndighet både for påslipp til offentlig avløpsledning og utslipp til vassdrag.

Forurensningsforskriften kap. 15 A om påslipp er utformet for at kommunen skal ha mulighet til å beskytte renseanlegget sitt mot et påslipp til kommunalt nett fra virksomheter som kommunen ikke er forurensningsmyndighet for.

Kommunens forskrift som omfatter oljeholdig avløpsvann er hjemlet i begge disse kapitlene.

Oljeholdig avløpsvann skal passere sandfang og godkjent oljeutskiller før det ledes til kommunalt avløpsnett eller slippes ut i vassdrag. Der ledningsnettet er separatsystem, skal avløp fra utskillere knyttes til spillvannsnettet. Det må også være tilrettelagt for representativ prøvetakning.

Oljeutskillere skal være godkjent i henhold til krav i NS-EN 858-1 og dimensjonert i henhold til NS-EN 858-2, eller til enhver tid gjeldende standard. I tillegg skal anbefalingene i VA-/Miljøblad 120 Olje- og bensinutskilleranlegg følges. Dette innebærer blant annet at oppholdstid i utskiller skal være minst 1 time ved maksimal vannbelastning. I følge NS-EN 858-1 skal oljeutskilleranlegg være utstyrt med automatisk nivåalarm.
 
Innholdet av olje i påslipp/utslipp skal ikke overstige 50 mg/l.  Grenseverdien gjelder også for anlegg godkjent før 1.1.2007. 

Utslipp etablert og godkjent for 2007

Utslipp av oljeholdig avløpsvann som ble etablert før 2007 og som har tillatelse etter forurensningsloven og tilhørende forskrifter, er fremdeles lovlige. Forutsetningen er imidlertid at utslippet ikke økes vesentlig, og at de minst overholder kravet til utslipp på 50 mg/l.  

Vesentlig økning av utslipp eller påslipp

Hvis et tillatt utslipp/påslipp økes vesentlig, kan det være nødvendig å få en ny tillatelse fra kommunen. Med vesentlig økning menes normalt 25 % økning eller mer. En vesentlig økning av utslippet kan imidlertid være et resultat både av:

 • økning i mengde
 • endring i type utslipp
 • endring av utslippssted

Kommunen vil derfor gjøre en konkret vurdering av om endringene utgjør en vesentlig økning.

Et oljeutskilleranlegg krever regelmessig driftstilsyn. Viktige driftsoppgaver er:
 • Inspeksjon og peiling av vannivå i sandfang
 • Inspeksjon og rengjøring av inn- og utløp, samt prøvekum
 • Peiling av oljenivå
 • Rengjøring og evt. skifte av koalensenhet («dråpesamler»)
 • Kontroll av automatisk lukkeanordning
 • Kontroll av alarmKontroll av eventuelle skader på utskilleranlegget (setninger, korrosjon m.m.)
Alle driftsoppgaver skal dokumenteres i en driftsjournal og/eller en tilstandsrapport. Det kan være hensiktsmessig å engasjere det firmaet som tømmer anlegget til å foreta driftstilsyn og utarbeide tilstandsrapport. Det kan imidlertid likevel være behov for noe tilsyn i periodene mellom hvert besøk av tømmefirmaet.

Alle volumer i oljeutskilleren skal tømmes minst 1 gang per år, og oftere hvis det er nødvendig for å overholde utslipps-/påslippskravet.

Alle volumer (utskiller, sandfang, slamavskiller, oppsamlingstank, inn- og utløpsledninger, prøvetakingskum) skal rengjøres årlig.

Tømming av oljeutskiller skal utføres av tømmefirma som Miljødirektoratet har godkjent for transport av farlig avfall og farlig gods (ADR). Det skal være inngått avtale om tømming og kontroll av utskilleren. Signert avtale skal sendes kommunen sammen med søknad om påslippstillatelse.

Avvik

Dersom analyseresultatene overskrider grenseverdien for olje på 50 mg/l, skal det tas en ny prøve. Dersom de nye analyseresultatene også viser for høye verdier, skal tiltak iverksettes, og analyseresultater og avviksrapport sendes kommunen.

Etter gjennomføring av tiltak skal ny prøve tas og analyseresultatet sendes kommunen.

Virksomheten skal ha et internkontrollsystem for oljeutskilleranlegget. Dette skal som minimum inneholde:

 • Oversikt over bedriftens organisering (ansvarsforhold)
 • Dokumentasjon (driftsjournaler, tømme- og inspeksjonsrapporter, analyse-resultater fra prøver mm.)
 • System for avviksbehandlingVarslingsplan ved akutte utslipp
 • Prøvetakingsplan
 • Beskrivelse av oljeutskilleranlegget

Kommunen skal fortløpende ha tømme- og inspeksjonsrapporter og analyserapporter.

Virksomhetens årsrapport for drift av oljeutskilleranlegget skal sendes kommunen innen 1. februar etterfølgende år. Denne skal inneholde en oppsummering av mengder, hendelser, avvik og tiltak.  

Rapport sendes til post@loten.kommune.no

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i kommunens forskrift, og vedtak i henhold til denne, blir fulgt. Representanter fra kommunen skal til enhver tid ha fri adgang til å inspisere virksomheten og utskilleranlegget. Dette omfatter også tilgang til nødvendig dokumentasjon. For gjennomføring av kontrollen gjelder forvaltningslovens § 15.

Kommunen kan gi virksomheten pålegg om opplysninger og undersøkelser. For å sikre at bestemmelsene i forskriften eller vedtak i medhold av forskriften blir gjennomført, kan kommunen vedta tvangsmulkt i medhold av forurensningslovens § 73. Hvis kommunen har gitt pålegg i medhold av forurensningslovens § 7, og pålegg ikke etterkommes, kan kommunen sørge for at tiltakene blir gjennomført.