Søk på tjenesten

Søk på tjenesten her (PDF, 94KB)

Søknaden sendes til: Tildelingsteamet, Sykehusvegen 10, 2340 Løten.

Om søknadsprosessen:

Søknaden behandles av Tildelingsteamet. Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for vurderingssamtale/hjemmebesøk og innhenting av utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker.

Klage kan rettes til Tildelingsteamet. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak.

Om tjenesten

Tilbudet gis på dagtid ved Løten Virke, til voksne som har behov for tilrettelagt arbeid og/ eller aktivitet. Tilbudet omfatter både produksjonsrettet virksomhet og aktivisering. Den enkelte bruker skal gis:

 • Et best mulig tilpasset tilbud innenfor senterets aktiviteter.
 • Et tilbud som gjennom mestring skal bidra til trivsel, trygghet og utvikling.

Tilbudet er organisert i følgende baser:

 • Form og farge
 • Kantine
 • Sans og samling
 • Ved og service
 • Gårdsbesøk
 • Resepsjon
 • Vaskeri

Se mer om basene her

Hvem kan få tjenesten?

Voksne innbyggere i Løten kommune med behov for et tilrettelagt tilbud på dagtid. Du må være::

 • Bosatt i Løten kommune
 • Er innvilget uføretrygd, eller har vedtak med hjemmel i Helse og omsorgstjenesteloven
 • Personer under 30 år prioriteres
 • Ditt samlede tilbud fra kommunen vil bli vurdert ved tildeling 
 • Endring av status/hjelpebehov vil kunne medføre ny saksbehandling og ny tildeling
 • Øvre aldersgrense er 65 år

Omfanget av tjenestetilbudet vurderes ut ifra den enkeltes behov, prioriteringer ved inntak og senterets kapasitet med hensyn til rammebetingelser og ressurser.

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis. Det kan innvilges transport til de av deltakerne som på grunn av sykdom, skade eller lang reise, blir vurdert å ha behov for dette. Behovet må beskrives i søknaden. Kommunen krever egenbetaling for transport.