Også institusjoner som disponerer spesialinnredet motorvogn for transport av forflytningshemmede kan tildeles parkeringstillatelse som gir adgang til å parkere på reservert plass for forflytningshemmede angitt ved offentlige trafikkskilt i Norge.

Lover og retningslinjer

Les forskrift om parkering for forflytningshemmede

For å få kort som gir adgang til parkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede er det ikke tilstrekkelig å kun ha en forflytningshemming. Du må i tillegg dokumentere særlig behov for å bruke HC-parkeringsplassene. Er du passasjer, må også behov for regelmessig tilsyn av sjåfør utenfor motorvognen dokumenteres.

For å bli innvilget et HC-kort må du oppfylle følgende krav:
 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde.
 • Du må kunne dokumentere et særlig behov for parkeringslette ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk. Det må fremgå hvorfor du ikke kan benytte deg av ordinære parkeringsplasser.
 • Søker du som passasjer, må det også fremgå av legeerklæring og egne opplysninger om du har behov for regelmessig tilsyn utenfor motorvognen. Det må redegjøres for hvorfor du eventuelt ikke er i stand til å vente på f.eks et venterom mens fører flytter bilen til ordinær plass etter å ha fulgt deg inn.

Søknadsskjema HC-kort (PDF, 103KB) Legeerklæringsskjema (PDF, 61KB)
Vedlagt søknaden ber vi om følgende:
 • Legeerklæring utfylt av lege.
 • Dokumentasjon på hyppige/faste timer som gjelder medisinsk eller fysikalsk behandling/trening, eventuelt be lege bekrefte hyppigheten i legeerklæringen (skjema som kan benyttes til dette formål (pdf)). Bekreftelse på besøkshyppighet til helserelaterte steder må signeres og stemples av behandler/spesialist.
 • Bilde i passfotostørrelse.
 • Kopi av gyldig førerkort, dersom du søker som fører.
Har du et HC-kort og skal søke på nytt?

Vær ute i god tid, og send inn ny søknad med overnevnte vedlegg senest en måned før utløpsdato på det tidligere utstedte kortet.

Send søknaden til:

Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten

NB: For at søknaden skal bli vurdert må alle papir/vedlegg sendes inn. Om vi ikke mottar alle vedlegg innen 4 uker etter at søknad er mottatt avsluttes saken.

Det kan søkes om flere kjøretøy i samme skjema.Søknadsskjema HC-kort for institusjon (pdf) (81KB)

Søknaden vedlegges følgende:
 • Dokumentasjon på spesialinnredning (for eksempel fra ombygger/leverandør av bil, bilder hvor også registreringsnummer fremgår).
 • Eventuell leasingavtale(r) dersom kjøretøy(ene) er leaset.
Eventuelle vedlegg kan ettersendes til:

Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten

Etter at du har sendt søknad med vedlegg sender vi deg svar så snart som mulig, senest innen to uker.

Dersom vi trenger mer informasjon eller det mangler dokumentasjon i søknaden, tar vi kontakt med deg. Vi behandler ikke søknaden før alle opplysninger er mottatt.

Du mottar svar i form av brev, med begrunnelse for avgjørelsen.

Klage på avgjørelsen

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Klage sendes til:

Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten

 • Du får ett kort som blir registrert på Statens vegvesen, med navnet ditt og et bilde av deg på (det kan kun registreres ett kort pr person).
 • Parkeringsbeviset er personlig og følger deg, ikke bilen. Du kan bruke kortet i ulike biler og parkere på steder som er merka for bevegelseshemma. Kortet må alltid være med i bilen når du parkerer på spesialplasser for funksjonshemma.
 • Det er forbudt for andre å bruke parkeringstillatelsen (HC-kortet). For at kortet skal være gyldig når en er passasjer, må kortinnehaver selv være med i bilen ved parkering
 • Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og vanligvis uten at du trenger å følge den lengste fastsette parkeringstiden.
 • Du må levere inn kortet når du ikke lenger disponerer bil, eller når forholdene som var grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Du må og levere inn kortet når det ikke lenger er gyldig.
 • Misbruk vil føre til inndragelse av kortet og kommunen vil vurdere å melde saken til politiet.
Du som innehaver av HC-kort er ansvarlig for:
 • At HC-kortet er lesbart
 • At HC-kortet er gyldig
 • At det ikke er feil på HC-kortet som kan føre til bot

Ser du at kortet ikke inneholder riktig informasjon, har gått ut på dato eller at kortet er blitt falmet eller ikke lesbart av andre grunner bør du ikke bruke kortet, da dette kan føre til parkeringsbot.

 • Er det lang tid til det skadet/ødelagte kortet utgår f.eks. over ett år, send det gamle kortet i retur sammen med en forklaring på hva som er galt.
 • Er det kort tid til det skadet/ødelagte kortet utgår (under ett år) kan du selv vurdere om du vil søke på nytt, eller få nytt kort med kort dato, og søke på nytt når dette utgår.
 • Om du tidligere har fått innvilget parkeringstillatelse og dette har gått ut, kan du søke på nytt.
 • Om kortet blir tapt eller stole, må du melde det til politiet.
 • Deretter må du levere kopi av tapsmelding/anmeldelse og nytt bilde til Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten

Kart over HC-parkeringer fra Statens vegvesen

 • På reserverte offentlige parkeringsplasser for funksjonshemma.
 • På avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift, og utover tillatt maksimumstid.
 • På offentlige parkeringsplasser som ikke er avgiftsbelagt utover tillatt maksimumstid.
 • I beboerparkeringssone
Slik bruker du kortet i Norge

HC-kort følger person, ikke bilen. Unntak fra dette gjelder for HC-kort som er utstedt til institusjon. Kortet gjelder parkering på offentlig plasser, ikke på private parkeringsplasser.

Parkeringstillatelsen som et personlig HC-kort gir kan brukes som følgende:
 • I hele Norge (EØS-modell).
 • I utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter.
 • På offentlige ordinære reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede. Merk at tidsbegrensning ikke kan overskrides der det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede.
 • På offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift og utover fastsatt lengste parkeringstid dersom den er på mer enn 30 minutter.
 • På steder hvor det er innført offentlig skiltet boligsoneparkering.
 • I alle landets bomringer (ikke bomstasjoner). Kontakt bomselskapet for registrering.
 • Parkeringstillatelsen gir fritak for piggdekkavgift.
Parkeringstillatelse gitt til spesialinnredet motorvogn disponert av institusjon kan brukes:
 • Kun i forbindelse med transport av forflytningshemmede.
 • Til å parkere på reservert plass for forflytningshemmede angitt ved offentlige trafikkskilt.
 • Kun i Norge
HC-kort kan ikke brukes:
 • I strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering.
 • På plasser reservert for andre brukergrupper.
 • På private parkeringsplasser eller i private parkeringshus.

Et personlig HC-kort følger person, ikke bil. Det kan ikke benyttes av andre en deg. Om du har behov for å bli transportert av andre så må du som eier kortet være med i bilen. Parkeringstillatelsen gjelder deg som person, ikke bilen

Misbruk vil medføre inndragning av kortet, og anmeldelse til politiet vil bli vurdert.

Om privatrettslige parkeringsplasser:

Betalingsfritak gjelder ikke generelt på privatrettslig regulerte parkeringsplasser, det vil si parkeringsplasser som eies av private. Det er derfor viktig å være oppmerksom på skilt og eventuelle betalingsvilkår og bestemmelser som står oppslått på plassen og følger disse. Vi gjør oppmerksom på at også kommuner kan ha privatrettslig skiltede parkeringsplasser.