Skjenkebevilling gis for inntil fire år om gangen. Bevillingen kan gjelde for hele året eller en bestemt del av året. Det er et krav at virksomheten skal ha serveringsbevilling.

Søknadsskjema

Last ned søknadsskjema (PDF, 1MB)

Hvem søker om bevilling?

Det er selskapet som skal ha det økonomiske ansvaret for skjenkingen, som skal søke om bevilling.  Dersom et enkeltpersonforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.

Bevillingen kan gjelde

  • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
  • all alkoholholdig drikk 

Overdragelse av skjenkevirksomhet

Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten.  Det samme gjelder ved overdragelse av for eksempel en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier virksomheten.

Virksomheten kan likevel fortsette på tidligere eiers bevilling i inntil tre måneder.  Dette kan bare skje dersom bevillingsmyndigheten er underrettet om overdragelsen, og det søkes om ny bevilling så raskt som mulig, og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Styrer og stedfortreder

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten.  Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen. Informasjon om kunnskapsprøven finner du til høyre under relaterte lenker. Begge må være over 20 år, og de må være ansatt i skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Dersom styrer eller stedfortreder slutter, må bevillingshaver straks søke om godkjenning av ny styrer/ stedfortreder.

Vandelskrav

Bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til blant annet alkohollovgivningen og skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.  Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til blant annet alkohollovgivningen.

Saksbehandlingstid 

Alkoholloven har ingen tidsfrister for hvor raskt en søknad om skjenkebevilling skal behandles.  Du får et foreløpig svar innen to uker om at vi har mottatt søknaden din. Endelig svar får du når søknaden er ferdig behandlet. Saksbehandlingstiden for søknader om salgs- eller skjenkebevilling er inntil 3 måneder fra søknaden er fullstendig. En søknad er fullstendig når alle nødvendige vedlegg er med.

Alle søknader om skjenkebevilling skal sendes på høring til politiet, skatte- og avgiftsmyndighetene og helse- og omsorgsavdelingen i kommunen.  Når vi sier at saksbehandlingstiden kan være opp til 3 måneder, tar vi høyde for at høringsinstansene kan ha bemerkninger og at vi gir søker anledning til å gi oss tilbakemelding på slike bemerkninger. Høringsinstansene trenger også tid på å behandle saken. 

Gebyr

Det er ikke gebyr på søknad om skjenkebevilling, med det må betales bevillingsgebyr pr. år etter satser fastsatt av departementet.