Reguleringsplaner er mer detaljerte arealplaner enn kommuneplanen, og kan regulere arealbruk i flere nivåer (under bakken, på bakken, over bakken).

Det finnes to ulike typer reguleringsplaner: «Områdereguleringsplaner» er det kommunen selv som utarbeider, og de tar gjerne tar for seg større arealer. 

«Detaljreguleringsplaner» utarbeides av private forslagsstillere og omfatter ofte mer avgrensede arealer og retter seg mot konkrete utbyggingsprosjekter.

Dersom du ønsker å se vedtatte reguleringsplaner, gå til planregisteret arealplaner.no