Søke om deling av grunneiendom

Skal du søke om å dele en grunneiendom, benytt dette skjema: 

Skjema: Søknad om deling av grunneiendom (PDF, 1MB)

Dispensasjon i LNF-område

Gjelder søknaden deling av eiendom i LNF-område, skal det søkes om dispensasjon i tillegg. Supplere da med dette skjema:

Skjema: Dispensasjon for fradeling i LNF-område (PDF, 36KB)

Kart over ny eiendom

Den nye eiendommen må vises i kartet, og forslag til grenser i kartet må vedlegges søknad om deling av grunneiendom.

Finn området i kartportalen vår her

Du kan også ta kontakt oppmålingstjenesten og få hjelp til å finne kart over eiendommen som skal deles. 

Nabovarsel

Søknad om deling av eiendom må nabovarsles. Det kan du gjøre enten digitalt via en av disse løsningene:

Nabovarsel via E-torg

Nabovarsel via Infoland

Ønsker du å nabovarsle via papirskjema/post. Da benytter du dette skjema:

Nabovarsel (papir-versjon)

Kvitteringsliste for nabovarsel (papir-versjon)

Slik behandles søknaden

Søknaden sjekkes mot gjeldende planer, i all hovedsak arealdelen av kommuneplanen. Vi gjør oppmerksom på at behandling av slike saker er tidkrevende, og behandlingstiden er 3-6 måneder, eller mer. Søker bør beregne god tid. 

Hvis omsøkt eiendom ligger i et LNF område skal landbruksmyndighetene uttale seg, og saken vil også bli sendt på høring til statlige regionale myndigheter (Fylkeskommunen, Statsforvalteren, Statens Vegvesen m.fl.). Kommunen fatter vedtak om dispensasjon etter gjennomført høring. Statsforvalteren har myndighet til å påklage/omgjøre vedtaket.

Ved positivt vedtak innkaller landmåler partene til en oppmålingsforretning hvor grensene for den nye eiendommen fastsettes. Etter at saken er ferdig utstedes faktura i h.h.t gebyrregulativet.

Gebyrer