Sommerinformasjon fra Løten PPT:

Løten PPT er stengt i uke 29. Resten av sommeren treffer du Junhild på telefon 47 48 49 89.

Vi har ansatt fire PP-rådgivere i 100 % stilling og en spesialpedagog i 50 % stilling. Den siste er dedikert til barnehagene over en toårs periode. 

Alle rådgiverne skal jobbe ut mot barnehagene og skolene i Løten. Rådgiverne skal aktivt jobbe med ungene og ellers være sparringspartnere, veiledere og rådgivere overfor de ansatte. De vil også ha kontakt med aktuelle foreldre i noen sammenhenger.

PP-tjenesten er organisert under virksomheten «Barn, ungdom og familie», hvor Lars Bergerengen er virksomhetsleder. Det skal være et utstrakt samarbeid mellom PP-tjenesten, helsestasjonen og barnevern. Laget rundt barna skal bygges i et tverrfaglig tett samarbeid.

Foreldre som har spørsmål vedrørende spesialpedagogikk skal ta kontakt via sin barnehage ved styrer eller sin skole ved rektor.

Om PP-tjenesten

PP-tjenesten skal hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Hver kommune og fylkeskommune har en PP-tjeneste (pedagogisk-psykologisk tjeneste). PP-tjenesten skal hjelpe barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling, og gjøre sakkyndige vurderinger av barn og elevers særlige behov.

Kompetanse- og organisasjonsutvikling

PP-tjenesten hjelper barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling, slik at de lykkes med å tilrettelegge for barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med særskilte behov i kortere eller lengre perioder.
PP-tjenesten skal samarbeide med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging. Tjenesten skal gi generell støtte til god faglig og sosial utvikling for barn og elever.

Kompetanse- og organisasjonsutvikling kan foregå i:

 • et tverrfaglig eller tverrsektorielt samarbeid
 • hele barnehager og skoler
 • en avdeling, et trinn, en gruppe eller klasse

PP-tjenestens arbeidsoppgaver kan for eksempel være å

 • bistå i utviklingsprosjekter på kommunalt og fylkeskommunalt nivå
 • bistå i tverrfaglige samarbeidsfora, for eksempel tverrfaglige team og tidlig innsatsteam
 • gi informasjon om andre aktuelle hjelpeinstanser
 • styrke barnehagens og skolens kompetanse til å oppdage vansker og sette inn tiltak tidligere
 • styrke barnehagen, skolen og foreldrenes kompetanse om faglige og sosiale tema, som bruk av digitale hjelpemidler, alternativ- og supplerende kommunikasjon eller psykososial utvikling
 • hjelpe skoler og barnehager med struktur og organisasjon, for eksempel individuelle opplæringsplaner, bruk av kartleggingsverktøy og spesialpedagogiske regler og rutiner

Sakkyndige vurderinger av særskilte behov 

Mange kan på et eller annet tidspunkt i utdanningsløpet trenge ekstra hjelp og støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehageloven og opplæringsloven definerer ikke hvilke særskilte behov som kvalifiserer til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. PP-tjenesten er kommunen eller fylkeskommunens sakkyndige instans, og vurderer behovet i hvert enkelt tilfelle. 

Elever over 15 år, foreldre, barnehager, skoler og andre tverrfaglige tjenester kan ta kontakt med PP-tjenesten for råd og veiledning. Det er mulig å drøfte bekymringer med PP-tjenesten anonymt før en eventuell henvisning.

Det er vanligvis barnehagen eller skolen som sender henvisning til PP- tjenesten. Foreldrene eller eleven må samtykke i henvisningen, og barnet eller eleven skal bli hørt.

PP-tjenesten utarbeider sakkyndige vurderinger i saker som blant annet handler om:

 • spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning
 • tidlig eller utsatt skolestart
 • fritak fra opplæringsplikten
 • tegnspråkopplæring
 • punktskriftopplæring 
 • alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • inntak til et særskilt utdanningsprogram i videregående opplæring
 • unntak fra kravet til bestått i inntil to av fellesfagene for å få utstedt fag- og svennebrev
 • utvidet opplæringstid i videregående opplæring