Om du har vanskeligheter med å betjene dine gjeldsforpliktelser, eller problemer med å disponere pengene slik at de strekker til i hverdagen kan du søke økonomisk råd- og veiledning. Dette er en gratis tjeneste vi tilbyr personer som oppholder seg i Løten kommune, som har behov for det.

I Løten kommune er tjenesten økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning plassert organisatorisk under NAV. Hensikten med tjenesten er å styrke dine muligheter til å mestre egen livssituasjon, og gjøre deg i stand til å håndtere din økonomiske situasjon. Se også: 

Tips og råd når økonomien svikter

Hva er økonomisk rådgivning?

Økonomisk rådgiver vil sammen med deg vurdere hvilke råd – og veiledningsbehov du har, og ut ifra dette tilpasse tjenesten.

Tjenesten forutsetter samarbeid, og den stiller krav til aktiv involvering og deltakelse fra din side.

Økonomisk rådgiver vil kartlegge din økonomiske situasjon basert på informasjon fra deg, og det er derfor viktig at du oppgir nødvendige opplysninger tilknyttet saken.  Økonomisk rådgiver overtar ikke ansvaret for din gjeld eller øvrige forpliktelser.  

Dette kan du få hjelp til:

 • Få oversikt over din økonomiske situasjon
 • Sette opp et husholdningsbudsjett
 • Se på muligheten for å redusere utgifter/øke inntekter
  • Unngå økonomiske feilprioriteringer
 • Kontakte/forhandle med dine kreditorer
 • Få veiledning på hvordan du kan søke om endring/stopp av trekk i lønn/trygdeytelser
 • Å finne helhetlig og varige løsninger, herunder:
  • Vurdere grunnlag for gjeldsordning   
  • Vurdere muligheten for refinansiering
 • Opplyse om rettigheter og plikter 
  • Vi er pliktig til å henvise til og formidle kontakt med de rette instanser om det berører områder som er utenfor vårt kompetansefelt.

Søk om råd og veiledning her (PDF, 122KB)