Ved observasjon av både friske, sjuke eller døde villsvin, varsles det til Viltnemndas vakttelefon: 959 13 734.

Med bakgrunn i handlingsplanen mot villsvin og en anbefaling fra Landbruksrådet i Stange, er det opprettet samarbeid mellom Romedal Almenning, Stange Almenning, grunneierorganisasjoner, Stange kommune (landbruksforvaltningen og miljø-/viltforvaltningen) og Villsvinprosjektet  som jobber med organisering av grunneiersamarbeid og effektiv felling av villsvin. 

Avtalen om felling av villsvin er en avtale mellom grunneier og et villsvinvald. I Stange vil det bli tre vald;

 • Romedal og Vallset grunneierlag
 • Stange utmarkslag
 • Romedal og Stange allmenninger.

Villsvinforvaltning i Stange kommune (PDF, 82KB)

En avtale med et villsvinvald vil ikke frata grunneierne retten til å felle villsvin selv, men vil i tillegg gi fullmakt til valdets styre å organisere felling som kan foregå på tvers av eiendommer. Det å kunne gjennomføre felling på tvers av eiendomsgrenser er viktig, siden villsvin kan bevege seg raskt over et stort område.

Det viktigste med disse avtalene er å holde et høyt jakttrykk på villsvin i Stange, slik at vi raskt kan ta ut dyrene og dermed forhindre etablering av arten. Vi håper derfor at de fleste grunneierne signerer denne avtalen. Selve organiseringen om felling av villsvin vil skje i samråd med jakteledere på lokale elgjaktlag som har god kjennskap til områdene. 

Felles rapporteringsverktøy for villsvin er «Viltrapporten,» som de fleste storviltjegere allerede er kjent med, og på kommunens hjemmesider er det opprettet kart som viser vald, samt hvilke jaktfelt og eiendommer som er innenfor valdene. Se informasjon leger nede på siden om bruk av kartet.

Dersom du som grunneier ikke har mottatt skjema, eller om du har spørsmål, ta gjerne kontakt med oss. Det er et ønske å få til lignende organisering i Hamar og Løten.

Kontaktinfo

Romedal Almenning og Stange Almenning

Gaute Nøkleholm
 Send epost
 41442992

Romedal og Vallset grunneierlag

Tore Oustad
 Send epost
 90025711

Stange utmarkslag
 

Bjørg Karin Ringen
 Send epost
 92667305

Romedal og Vallset bondelag

Ole Galgum
 Send epost
 93497717

Stange bondelag
 

Didrik Gjestvang
 Send epost
 91524368

Hedmarken Landbrukskontor

Kirsti Godager
Send epost
 45737715

Her finner du kart over hvilke eiendommer som har tillatt felling av villsvin på sin eiendom. Dette kartet gir oss en god oversikt over hvor felling kan foregå, eller ikke foregå. Kartet oppdateres jevnlig ettersom nye avtaler kommer inn, eller det er endringer på eiendommer. 

Hvordan bruke kartet

 • Til høyre i kartet er det tegnforklaring.
 • Hvis du klikker på en eiendom, vil du få opp en infoboks. 
 • Infoboksen inneholder følgende informasjon:
  •  Hvilket vald (forvaltningsområde) eiendommen ligger under.
  • Gårds- og bruksnummer.
  • Avtalen er godkjent eller ikke.
  • Areal.

Kart

 

Villsvin er en såkalt fremmed art. Myndighetene har erklært at villsvin er uønsket i Norge og har vurdert villsvin til å ha en svært høy økologisk risiko i norsk natur.

 

 

Denne er utarbeidet av Miljødirektoratet og Mattilsynet etter oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Målsettingen i planen er færrest mulig villsvin på et minst mulig område. De viktigste forutsetningene for en vellykket gjennomføring er å få oversikt over villsvinbestanden og utbredelsen, redusere denne gjennom godt grunneiersamarbeid, og få på plass tiltak for tidlig oppdagelse av smitte og hindre eventuell smitte til tamsvinpopulasjonen.

Det har de siste årene vært en sterk framvekst av villsvin langs svenskegrensa sør i Innlandet, og bestanden har bredd seg nordover til Våler-Åsnes-Elverum øst for Glomma. I Stange er det sett villsvin ved flere anledninger, og skutt ett. Dette har vært små hanndyr, og er et normalt forstadium til at det dukker opp hunndyr med avkom. 

Helseovervåking villsvin

Det er fri jakt på villsvin (sugge med diende unger er fredet hele året), og det er ingen krav til areal. Hvorfor må vi samarbeide da? Her er noen momenter:

 • Jaktretten tilhører hver enkelt grunneier.
 • Villsvin bruker store områder og kan ofte gjøre stor skade for noen få innenfor dette området.
 • For å få til effektiv felling av villsvin må en samarbeide og ha like regler og rapportering over større områder.
 • Det må samarbeides om gjennomføring av felling og hvem som skal utføre dette.

Hovedoppgaven er å få på plass grunneiersamarbeid som gir en effektiv felling for å hindre etablering av villsvin i Stange, og dette vil kreve et omfattende grunneiersamarbeid over store arealer.

Ut fra et grunneierperspektiv er det ønskelig at grunneierne etablerer hensiktsmessige forvaltningsenheter og bruker sin rettighet til å hindre en fast etablering av villsvin. Hvis villsvinene får etablere seg, viser erfaringer at man må ta ut 2/3 av bestanden årlig for å holde den stabil. Til sammenligning ligger tallene for elg på 1/3. På grunn av villsvinets høye reproduksjonsevne er det avgjørende at grunneierne som slutter seg til forvaltningsområdet eier tilnærmet 100% av arealet. 

Landbruket i regionen er preget av gode naturgitte forutsetninger for matproduksjon, stor bredde i produksjoner med nærhet til markedet. Det er i disse tider viktigere enn noen gang å bevare en bærekraftig matproduksjon ved å bruke lokale ressurser til å produsere sunn og trygg mat.

En aktiv jordbruksproduksjon er også en grunnleggende forutsetning for å ivareta kulturlandskapet og naturmangfoldet. Villsvinene graver, tråkker ned og spiser alt av planter, fra grønnsaker og rotfrukter til korn og belgvekster, samt at de kan overføre parasitter og sykdomsfremkallende organismer til stedegne arter. Men enda mer bekymringsfullt er smitte av alvorlige sykdommer. Afrikansk svinepest er bare en av sykdommene som kan smitte videre til tamgris. Sykdommen er svært dødelig for gris og ett smittetilfelle innebærer at hele besetninger må destrueres.

Jakttiden på villsvin er regulert gjennom Forskrift om jakt- og fangsttider. Jakttiden er 1.april – 31.mars, så villsvin kan felles hele året, bortsett fra og med 24 desember til og med 31.desember, og ikke på langfredag, påskeaften og første påskedag. Sugge som har diende under er fredet, men ungene er jaktbare hele året.

Arbeidet med etablering av villsvinvald og grunneierorganiseringen i Stange søttes av midler fra:

 • Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond
 • Innlandet fylkeskommune (Vilttiltak)
 • Statsforvalteren i Innlandets Klima- og miljøprogram