Renovasjonsavgift

Eier du et hus (ikke fritidseiendom) som blir stående tomt i minimum 3 måneder, kan du på forhånd søke om å få redusert renovasjonsgebyret.

Ubebodde hus/leiligheter vil stå inne i vårt register, men kan fritas for avgift etter søknad for 3 måneder eller maksimalt 1 år av gangen. Fritaket har ikke tilbakevirkende kraft. Bestemmelse gjelder for Løten, Ringsaker og Stange kommune. 

Søknadskjema for fritak for renovasjon

Søknaden sendes til:
Sirkula IKS, Postboks 3, 2301 Hamar,
Sirkula er delegert myndighet fra kommunen til å behandle søknaden. www.sirkula.no

Septikrenovasjon

Ved søknad om fritak for gebyr for septikrenovasjon, vises det til forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg i Løten kommune § 4.

Fritaket gis med inntil 1 år av gangen og har ikke tilbakevirkende kraft.

Søknadsskjema:

Søknaden sendes til:
Løten kommune, postboks 113, 2341 Løten

Feiing og tilsyn

Søknaden avgjøres av Hedmarken brannvesen på vegne av Hamar, Stange og Løten kommuner. Hvis ingen av kriteriene ovenfor er oppfylt, kan søknaden ikke innvilges. At en eiendom er ubebodd, brukes midlertidig som fritidseiendom, er under oppussing eller lagt ut for salg gir ikke grunnlag for fritak.

Gjelder ikke lenger fritidseiendommer. Fritidseiendommer er fra 2019 ikke fritatt feiegebyr. 

Følgende kriterier gir grunnlag for fritak:

  • Det er ingen ildsteder / peiser tilknyttet pipeløpet
  • Pipeløpet er plombert (dekking av pipetoppen med en helle eller lignende vil bli godkjent).  

Det må søkes for hver bolig på eiendommen hvor det ønskes fritak for feiing og tilsyn.

Tas pipeløpet i bruk på nytt, må det gis melding til brannvesenet. Ved salg må ny eier informeres om fritaket og forutsetningene for det.

Søknadskjema for fritak for feiing og tilsyn

Søknad sendes til:
Hedmarken Brannvesen, Postboks 4265, 2307 HAMAR.

Feiing og tilsyns-oppgaver ivaretas av Hedmarken Brannvesen