I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til offentlig anerkjente nytteformål (som for eksempel til redningstjeneste, utmarksnæring og faste bosteder) direkte hjemlet i loven, mens ferdsel til andre formål krever at du får tillatelse fra kommunen. Merk at det uansett ikke kan gis tillatelse til turkjøring.

Nasjonalt regelverk og føringer


Grunneiere kan forby motorferdsel

 Uavhengig av motorferdselregelverket kan den enkelte grunneier forby motorferdsel i utmark. Grunneieren kan likevel ikke hindre redningstjeneste og lignende som skjer i henhold til nødrettsreglene, eller politimyndighetens motorferdsel hjemlet i den såkalte generalfullmakten.

Søknad:

Det må søkes om tillatelse for å bruke motorfartøy eller luftfartøy til formål som er spesielt nevnt i loven eller forskriften. Det gjelder for eksempel bruk av snøscooter (jf. forskriftens § 5):

 • der fastboende vil påta seg kjøreoppdrag (transport av funksjonshemmede, transport av ved, tilsyn av privat hytte med mer)
 • der hytteeier vil transportere bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte

I unntakstilfelle og når særlige grunner foreligger (jf. forskriftens § 6), kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Kommunen vil foreta en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper.

Søknad om dispensasjon må være skriftlig. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken.

 • Søkeren må påvise et særlig behov,
 • behovet må ikke knytte seg til turkjøring,
 • behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og
 • behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdsel til et minimum.

Vedlegg:

 • Ved transport av funksjonshemmede må legeattest vedlegges
 • Ved transport til hytte må eierforholdet dokumenteres
 • For søknader som gjelder snøscooter må registreringsnummer oppgis
 • Kart som viser kjøretraseen
 • Eventuell dokumentasjon av særlig behov

Søknader om dispensasjon fra motorferdsellov – med tilhørende forskrift må være kommunen i hende minst 1 mnd. før planlagt kjøring.

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven og tilhørende forskrift sendes Løten kommune, postboks 113, 2341 Løten