Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnede styringsdokumentet for Løten kommune og  skal være styrende for kommunens øvrige planer og virksomhet.

Formålet med planarbeidet har vært å utarbeide en oppdatert plan som danner grunnlaget for hvordan kommunen skal møte framtiden og som viser veien til en bærekraftig og ønsket samfunnsutvikling.

Planen ble vedtatt av Kommunestyret i Løten 22. mai 2019 (sak 0019/19)


Her kan du lese hele planen


Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030 (PDF, 14MB)


Temaområder

I forkant av planprosessen er det utarbeidet et planprogram som beskriver hvordan arbeidet med kommuneplanens
samfunnsdel skal foregå. Planprogrammet gir føringer for hvilke temaområder som skal prioriteres i arbeidet med
samfunnsplanen:

  • Kommunen som samfunnsutvikler
  • Løten for barn og unge
  • Helse og livskvalitet
     

Tre hovedmål 

Disse hovedmålene gir retning og prioritering for framtiden, og gjenspeiler og understøtter temaområdene:
 

1. Løtens fortrinn skal brukes til å skape vekst og utvikling

Løten har mange gode kvaliteter og fortrinn. For å utvikle en attraksjonskraft som gir positive resultater må vi bygge på de kvalitetene og fortrinnene vi har.

Kommunen skal fortsatt føre en offensiv boligpolitikk og legge til rette for nye boligområder. Det bør tilbys varierte bomiljøer og boformer som kan tilfredsstille ulike menneskers behov. Løten er en del av en velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregion og har en geografisk nærhet til både Oslo og Gardermoen. Utbygging av veg og jernbane vil ytterligere forsterke dette og knytte regionen og kommunen sterkere til Osloregionen. Det at befolkningen kan pendle i flere retninger gir kommunen et stort potensiale for å øke befolkningsveksten gjennom å bli mer attraktiv som bosted. Løten skal være et sted mennesker vil flytte til, bli værende og leve livene sine.

Det er samtidig viktig å få til en balansert vekst, der det også er vekst i næringslivet. Antall arbeidsplasser totalt sett i Løten har hatt en positiv utvikling med en ganske sterk vekst etter 2011. Det tilrettelegges for nye næringsområder ved Ånestad langs RV3 som en viktig ferdselsåre. I Løten sentrum er det plass til, og ønskelig med flere etableringer. Landbruket står sterkt i Løten og tilfører kommunen mange synlige verdier i form av verdifulle kulturlandskap og satsing på lokalmat.

Løten har et godt og variert fritids- og kulturtilbud. Bomiljøene kjennetegnes av sin nærhet til store frilufts- og naturområder. Samtidig har kommunen en rik og spennende kulturarv. Dette bør brukes som en ressurs i å styrke Kommunens særpreg og identitet, og gi innbygg-
erne historisk forankring, tilhørighet og grunnlag for verdiskapning.

God og helhetlig arealplanlegging er viktig for trivsel og trygghet, økt bosetting og næringsutvikling. Det skal legges vekt på bærekraftige løsninger, og det skal være lett å gjøre miljøvennlige valg i Løten. I årene som kommer vil vi stå overfor et endret klima, noe som vil føre til nye utfordringer innenfor mange sektorer.

2. Løten skal være et naturlig bovalg for barnefamilier som etablerer seg i Innlandet

Barn og unge er den viktigste ressursen vi har. Å fremme trygge og gode oppvekstforhold for barn og unge er derfor en av de aller viktigste oppgavene til kommunen. Gode familieforhold, trygge nærmiljø og barnehage- og skoletilbud med høy kvalitet er helt avgjørende i denne sammenheng. For barn og unge i Løten er det viktig at det legges til rette for at de har mulighet til å fullføre sitt utdanningsløp. I Løten kommune ser vi oppvekstområdet under ett, og ønsker at barn skal oppleve et helhetlig løp fra barnehagen og ut grunnskolen.

I likhet med landet for øvrig har Løten vekst i antall barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier. Disse kan i større grad oppleve utestenging fra fellesarenaer, og oftere oppleve vansker senere i livet. En viktig oppgave er å legge til rette for en trygg økonomisk og sosial situasjon for barn, ungdom og deres familier. Det er nødvendig å tenke felles innsats på mange arenaer.

En god oppvekst og et godt læringsmiljø gir god livsmestring. Barn og unge skal ha god opplevelse av fellesskap og mestring. Dette bidrar til å utvikle og opprettholde vennskap og gode sosiale nettverk. Barn og unges muligheter til deltagelse i fritidsaktiviteter som idrettslag, musikkorps og andre frivillige organisasjoner gir positiv innvirkning på barns utvikling og trivsel. Løten kommune har et rikt fritids- og kulturliv med mange tilbud for barn og unge.
Infrastrukturen er viktig for et godt oppvekstmiljø. Barnefamilier har forventninger om tilrettelagte arealer for lek, aktivitet og møteplasser. Trygge trafikkforhold med gang- og sykkelveier skal binde tettstedene sammen. God digital infrastruktur er en klar forventning.

3. Løten skal være et samfunn preget av livskvalitet og mestring for alle

Helse og god livskvalitet skapes der folk lever og bor. Våre innbyggere har relativt god helse og alle muligheter for et langt og godt liv. Løten gjenspeiler samtidig samfunnet forøvrig med økende sosial ulikhet i helse, livsstilssykdommer og psykiske plager og lidelser. Dette er en utvikling som verken er bærekraftig på det menneskelige eller økonomiske planet og vil kreve en samordnet og forsterket innsats i årene som kommer.

Løten kommune skal jobbe målrettet for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, reduserer sosiale forskjeller og gir gode levekår. Innbyggerne i Løten skal ha en opplevelse av trygghet, verdighet og omsorg. De skal oppleve at de mestrer livet, og at de har en meningsfull hverdag. Dette innebærer at helsefremmende og forebyggende arbeid skal være førende. Kommunens tjenester skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser for mestring og ansvar for eget liv og livskvalitet. For å drive godt helsefremmende og forebyggende arbeid er det nødvendig å jobbe tverrfaglig, helhetlig og i nært samarbeid med lokalsamfunnet. Løten kommune skal gjennom god steds- og nærmiljøutvikling legge til rette for aktivitet, deltagelse og mestring for alle. En robust befolkning med god mestringsevne vil også redusere behovet for offentlige hjelpetjenester. Framskrivninger viser at andelen eldre i befolkningen vil øke radikalt de nærmeste årene. Morgendagens eldre vil ha andre forventninger/krav, behov og problemer enn dagens, samtidig vil de også ha andre ressurser for å mestre dem. Dette innebærer at vi må se på mulighetene som finnes innen teknologi og utforming av tjenestetilbudet for å møte framtiden.