Vi har en målsetting om å rydde vegene hurtig etter snøfall:

  • Vi jobber for at det ikke skal ligge mer enn maksimalt 12 centimeter snø på vegene.
  • På veger skal brøyting iverksettes ved fem centimeter, og på gangveger og fortau ved tre centimeter.
  • Ved snøfall er det de største hovedvegene og gangvegene som prioriteres først, og senere boligfelt.
  • Mange parkeringsplasser i sentrum er privat eiendom, og prioriteres ikke først

Vi ber deg om være oppmerksom rundt eiendommen din:
  • Du kan ikke legge snø på offentlig vei eller fortau.
  • Snø fra brøyting som havner i din private avkjørsel, må du fjerne selv.

Hvordan jobben utføres

Alle kommunale veger blir brøytet av private som har kontrakt med kommunen. I Løten er det fire forskjellige kontrakter/entreprenører. Om det skulle oppstå skade er disse i utgangspunktet ansvarlig for skade på tredjepart.

Kommunen strør en del av vegene selv, men har også avtaler med private etter behov.

Vegene kostes og grus fra vinteren samles opp før 17. mai hvert år. 

Alle veg-/gangvegkanter klippes fra slutten av juni (rundt St.Hans). Det startes opp med områder som er viktige i trafikksikkerhetstiltak, og disse vil også bli prioritert utover i sesongen.

Fiksgatami er en landsdekkende tjeneste for å melde inn feil og problemer på veger. Ved feil kan innbyggere i Løten kommune rapportere problemer inn her.

Du kan melde fra om feil både på veger og gatelys. Praksis i Løten kommune er at av økonomiske hensyn samler vi opp flere henvendelser før entreprenøren blir tilkalt for å bytte pærer. 

Hvem som helst kan melde problemer uten å tenke på hvilken offentlig etat som skal ha beskjed. For Løten kommunes del, sendes meldinger til postmottaket, som formidler det videre til rett mottaker.

Registrer problemet i Fiksgatami:

Meld feil

Ved akutte feil som haster, kan du ringe oss på vakttelefonen: 951 54 466.

Fylkesveger og riksveger

Riksveger som går gjennom Løten er det Statens vegvesen som vedlikeholder, mens Fylkesveger er det Innlandet fylkeskommune som drifter. 

Drift og vedlikehold av fylkesveger v/Innlandet fylkeskommune:

Trafikkmeldinger: tlf. 175
Vedlikehold av veg: Dobloug Entreprenør tlf. 966 25 065
Gjelder brøyting, strøing, salting, kantslått, hullete veg m.m.
• Retningslinjer for drift og vedlikehold av riksveger

Drift og vedlikehold av riksveger v/Statens Vegvesen:

Trafikkmeldinger: tlf. 175
Vedlikehold av veg: Tlf. 22 07 30 00 (Tast 4 for sentralbord) 
• Kontaktinformasjon til trafikksentralene
• Retningslinjer for drift og vedlikehold av fylkesveger

Private veger i Løten kommune

Når det gjelder private veger er det mange forskjellige aktører. En av de største er Løiten almenning som har særlig mange skogsbilveger og lignende. Har du spørsmål om noen av disse, kontakt dem på tlf. 62 54 74 40.

Her finner du kartet som viser forskjellen mellom de forskjellige vegene:

Kart over veger og vegeiere