Løten kirke nevnes første gang i skriftlig kilder i 1323. På 1870-tallet ble kirka utvidet og fikk sitt nåværende utseende.

Kirkegården rommer en rekke lokalhistorisk viktige graver, hvorav den henrettede Kristoffer Svartbekkens gravsted på kirkens nordside må tillegges nasjonal verdi. Historien inspirerte maleren Henrik Sørsensen til å male «Svartbekken» (1909), som regnes som Norges første, ekspresjonistiske maleri. Med henvisning til gårdsnavnene Lund (hellig lund) og Norderhov (Njardarhov) tilskrives kirkeplatået en religiøs betydning også i førkristen tid.

Historikeren Gerhard Schønings reisebekrivelse herfra i 1773 forteller om et landskap med mange og store gravhauger. I dag er disse forsvunnet, men gravfeltets beliggenhet med sin vide utsikt mot sør, øst og vest, nærheten til vann (elva Fura og et tidligere tjern mellom kirken og Norderhov), samt lokaliseringen inntil en ferdselseåre (dagens fv 1844) indikerer at vi står overfor et område med en religiøs kontinuitet fra førkristen tid til våre dager. Løten var i senere tid regnet et såkalt «fett prestekall», noe både prestegårdedens størrelse og påkostede bygninger signaliserer. I 1867 skal prestegården ha omfattet 1000 mål, hvorav halvparten innmark. Området var sentrum i bygda før dette flyttet seg lenger øst til dagens sentrum der Hamar-Grundsetbanen kom i 1862. Et minne fra den 2. verdenskrig er potetlageret på prestegården som i dag fungerer som garasje. Dette skal i henhold til muntlige kilder være reist i 1941 etter den tyske okkupasjonsmaktens ønske. Hovedbygningens plassering nært kirken og arkitektoniske detaljer ved bygningen ført til at den ble fredet i 1991. Boligen er i laftet tømmer med en planløsning som kjennetegner embetsmannsgårdene. Bygningens kjerne kan være fra 1705, men store interiør- og eksteriørmessige endringer har skjedd etter 1800. På tunet var det borgstue og forpakterbolig.

Løten prestegård omfattes av hensynssone for kulturminner i kommuneplanens arealdel, og er båndlagt etter annet lovverk. Løten kirke og området rundt er regulert til område for bevaring. 

Slik finner du fram til Løten kirke:

Fra Løten sentrum kjører du rett fram i rundkjøringa i Veenskrysset skiltet mot Løten kirke. Kirken har adresse Kirkevegen 6.