Hovedmålsettingen i planen er at Løten kommune skal bidra til å nå de nasjonale og internasjonale målsetningene innen klima ved å gjennomføre prioriterte tiltak. Den vedtatte kommunedelplanen for klima og energi med dens målsettinger og tilhørende handlingsplan er et bindende fundament for all planlegging og virksomhet i kommunen.


Målene til Løten kommune er:

 • Jobbe ambisiøst med reduksjon av klimagassutslipp
 • Dette skal tydeliggjøres i kommunal planlegging og integreres i alle virksomhetsområder
 • Framstå som et godt eksempel ved å vektlegge klimavennlige løsninger i anskaffelser og drift
 • Tilrettelegge for et klimaeffektivt areal- og transportmønster
 • Være en aktiv pådriver og bidra til en landbruksnæring med minst mulig klimagassutslipp
 • Redusere klimagassutslipp i samfunnet gjennom dialog og tilrettelegging
 • Gjennom langsiktig planlegging ta hensyn til virkningene av fremtidens klimaendringer


Dette er de prioriterte tiltakene i handlingsplanen:

 • Innføre bolk i mal for alle saksframlegg i kommunen der konsekvenser for miljø og klima skal vurderes
 • Ivareta langsiktige klimahensyn i kommuneplanens arealdel og i alle reguleringsplaner. Være restriktive også med omdisponering av skogsarealer
 • Status for tiltakene i handlingsplanen rapporteres årlig gjennom kommunens årsmelding – og prioriteres høyt ved oppfølging i budsjettarbeidet
 • Utarbeide innkjøpsstrategi med fokus på klima- og miljøvennlige anskaffelser. Det skal særlig fokuseres på kortreiste matinnkjøp og anskaffelse av kjøretøy med lavest mulig klimagassutslipp i kommunens virksomhet. Det skal jobbes for å utarbeide felles strategi med samarbeidskommuner
 • Utarbeide årlig klimaregnskap over kommunens virksomhet
 • Klimatiltak og potensial for reduksjon av klimagassutslipp skal formidles på alle åpne møter, markdager, fagsamlinger o.l. med jord- og skogbruksnæringen. Dette skal rapporteres som eget tema i landbruksforvaltningens årsmelding

Her finner du kommunedelplan for klima og miljø (PDF, 1MB)