Kontrollene består av:
 • Vurdering av vandel i forbindelse med behandling av søknaden og i driftsperioden
 • Salgskontroller i butikker og skjenkekontroller på restauranter, barer, puber
 • Råd og rettledning før du søker og i driftsperioden.

Vandelsvurdering

Når kommunen mottar søknader om bevilling, ber vi alltid om en uttalelse fra politiet, kemneren og skatteetaten. De melder ifra til kommunen om forhold som tilsier at søknaden ikke bør innvilges. Kravet til uklanderlig vandel i alkoholloven og serveringsloven skal være oppfylt.

I tillegg utfører kommunen vandelsvurderinger av bevillingsinnhaver, eiere og andre sentrale aktører i driftsperioden. Disse vandelsvurderingene blir gjort på bakgrunn av opplysninger kommunen får fra blant annet politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene.

Salgs- og skjenkekontroller

Dette ser skjenkekontrollørene etter:

 • Salg eller skjenking av alkohol til mindreårige personer.
 • Salg eller skjenking til personer som er åpenbart påvirket av alkohol/rus
 • Salg eller skjenking av alkohol utover fastsatt salgstid eller skjenketid
 • Omsetning og bruk av narkotika på skjenkestedet
 • Diskriminering av gjestar
 • Uforsvarleg drift
 • At butikken eller restauranten har internkontroll
 • Alkohol som er tatt med ut av skjenkeområdet og medbragt alkohol konsumert inne på skjenkeområdet
 • Hindring av skjenkekontroll
 • Brudd på forbudet mot alkoholreklame

Dersom kontrollørene har sett mulige brudd på alkoholloven, forteller de kort om sine observasjoner til den ansvarlige på stedet. Etterpå får bevillingsinnehaver brev med resultatet av kontrollen, inkludert kontrollørenes rapport. Bevillingsinnehaver får anledning til å kommentere rapporten før kommunen avgjør om forholdet er brudd på regelverket eller ikke. Om vi etter ein kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forplikta til å tildele prikker. Dersom du i løpet av en to-årsperiode blir tildelt 12 prikker, vil kommunen inndra bevillingen for en periode.