Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030 har som et av sine hovedmål at Løten skal være et naturlig bovalg for barnefamilier som etablerer seg i Innlandet. Som et av delmålene for å oppnå dette er det poengtert at det er viktig å legge til rette for trygge trafikkforhold med gang- og sykkelveger som binder tettstedene sammen.

Trafikksikkerhetsarbeid er avhengig av en bred og samlet innsats der flere sektorer er involvert for å forebygge og redusere trafikkulykker. Som vegeier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker.

Kommunestyret vedtok i 2023 at gatebelysningen skal være avslått mellom kl. 01.00 og 05.00. Ordningen vil praktiseres til nytt vedtak foreligger.

Plan for trafikksikkerhet i Løten kommune

I Trafikksikkerhetsplanen vår kan du lese mer om satsingsområdene for å oppleves som et trafikksikkert sted å bo og ferdes:

Trafikksikkerhetsplan (PDF, 558KB)