Søknadsfrist er 1. mai hvert år

Skal du søke må vi ha mottatt søknaden din innen 1. mai. Se skjema som skal brukes Næringsstøtten administreres i samarbeid med Hamarregionen utvikling og reiseliv, og søknadene vurderes  etter kriteriene i vedtektene. 

Søknadsskjema (PDF, 40KB)

Send søknaden til post@loten.kommune.no

Formål med tilskuddet

Løten kommune har en egen tilskuddsordning for å stimulere til etableringer og videreutvikling av lokalt næringsliv.

Vi ønsker å bidra til at det: 

  • blir etablert og videreutviklet et variert og mangfoldig næringsliv
  • skjer etablering av ny virksomhet
  • foregår konstruktiv knoppskyting i etablerte foretak
  • finner sted en god markedsføring av foretak i kommunen
  • foregår en relevant kompetanseutvikling i foretak som er etablert i kommunen
  • skjer en positiv sysselsettingsutvikling

Ordningen skal særlig stimulerte til entrepenørskap blant unge og kvinner. Den kan også nyttes til å styrke soliditeten til allerede etablerte foretak, men ikke om støtten kan virke konkurransevridende.  (Se vedtektene her)

Hvem kan få støtte? 

  • Søkere som driver eller tar sikte på å drive næringsvirksomhet i Løten kommune. Under ellers like vilkår vil søkere som også er bosatt i kommunen ha prioritet.
  • Samlet finansiering fra Løten kommune til private næringsformål skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det totale kapitalbehov for et prosjekt eller et tiltak.
  • Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner og ungdom, og ved nyetableringer kan det gis inntil 75 % finansiering.
  • Tilskudd gitt fra Løten kommune faller inn under reglene for såkalt ”Bagatellmessig støtte”. Dette betyr at støtten (tilskudd og eventuelt subsidieelement i lån med nedsatt rente, gratis eller subsidiert tomt) skal være innenfor en samlet grense på maksimalt 200 000 Euro til ett og samme foretak i en treårsperiode.

Foretak som mottar støtte plikter å opplyse om alle støtteformer som er mottatt de siste tre år.

Se vedtektene/ formål her: