Søk på tjenesten her

Søknadsskjema (PDF, 94KB)

Søknaden sendes til: Tildelingsteamet, Sykehusvegen 10, 2340 Løten.

Om søknadsprosessen:

Søknaden behandles av Tildelingsteamet.

Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for vurderingssamtale/hjemmebesøk og innhenting av utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker.

Klage kan rettes til Tildelingsteamet. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak.

Om tjenesten 

  • Tidsavgrenset opphold er aktuelt for personer som har behov for helsetjenester for å gjenopprette sin funksjonsevne eller har større pleiebehov i en periode. 
  • Brukeren vil få hjelp av flere aktører innen helsetjenesten etter behov for å kunne oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.
  • Korttidsopphold er blant annet aktuelt for utskrivningsklare pasienter fra sykehus med behov for rehabilitering.
  • Korttidsopphold kan også være aktuelt som avlastning for nære hjelpere/ pårørende

Hvem kan få tjenesten?

  • Når rehabilitering i hjemmet ikke er et godt nok tilbud for at bruker skal kunne oppnå best mulig funksjonsnivå
  • Brukere som har behov for tverrfaglige og koordinerte tjenester
  • Brukere som av helsemessige årsaker ikke kan gis nødvendig oppfølging og rehabilitering i eget hjem
  • Hjemmeboende innbyggere med stort pleie- og omsorgsbehov kan få et opphold i institusjon i en tidsbegrenset periode slik at omsorgsyter som har ansvar for den daglige omsorgen får avlastning.

Hva koster det?

Se priser her