Barn, unge og voksne som har behov for å koordinere tjenester fra flere instanser over en lengre tidsperiode har rett til en koordinator og bistand til å utarbeide en Individuell plan. Man kan ha rett til en koordinator, selv om det ikke utarbeides individuell plan. Det blir bare laget en individuell plan dersom du selv ønsker det.

Individuell plan kan hjelpe deg å sette personlige mål, og planen gir en oversikt over dine ressurser og behov for tjenester. Du/dine pårørende deltar aktivt i å lage planen. Planen skal gi oversikt over hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for. Man får ikke større rettigheter til tjenester ved å ha utarbeidet en individuell plan.  Det vanlige er at en av tjenesteyterne blir oppnevnt som koordinator.

Barnekoordinator sin oppgave er å sikre et koordinert tilbud til barnet og familien, etablering av ansvarsgruppe og individuell plan, sikre at familien får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om helse-, omsorgs- og andre velferdstjenester. 

Videre skal barnekoordinator sikre at familien får hjelp til å komme i kontakt med relevante pasient- og brukerorganisasjoner. 

Barnekoordinator oppnevnes for familien.  

Henvendelse og spørsmål vedrørende koordinator eller barnekoordinator rettes til tildelingsteamet. 

 • sikre et helhetlig og koordinert tjenestetilbud  
 • sikre pasient og brukers medvirkning og innflytelse  
 • styrke samhandling mellom tjenesteytere og pasient/bruker og eventuelt pårørende  
 • styrke samhandling mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer 

Koordinator og individuell plan skal tilbys når vilkår om langvarig og koordinerte tjenester er oppfylt og pasient og bruker selv ønsker hjelp til å koordinere sine tjenester.  

 For barnekoordinator gjelder: 

 • Familien venter barn eller har barn under 18 år 

 • Barnet har alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne 

 • Barnet vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester 

Tjenester til enkeltstående medlemmer til familien, som ikke har sammenheng med at familien har et alvorlig sykt barn, faller som hovedregel utenfor barnekoordinators oppgaver. 

 • strukturert samarbeid med pasient/bruker og pårørende og andre involverte aktører  
 • tydeliggjøring av ansvars- og oppgavefordeling  
 • Bedre ressursutnyttelse og forebygge dobbelt arbeid  
 • Kompetanseoverføring på tvers av tjenestene  
 • Helhetlig tjenestetilbud  
 • Styrket relasjon med tjenesteyterne  
 • Avklaring av forventninger  
 • Forenkler kontakten med systemet  
 • Langsiktig og helhetlig planlegging gir barn, unge og familien mye mer kontroll og oversikt over det som angår de i systemet  
 • Forutsigbarhet  
 • Bevisstgjøring på hva bruker/pasient/barnet og familien/pårørende selv er ansvarlig for i eget liv Individuell plan og koordinator er gode verktøy for brukermedvirkning. 

Løten kommune vil fra 1. januar 2024 benytte Visma Flyt Samspill som digitalt verktøy for utarbeidelse og samhandling om individuell plan. Uansett verktøy så kreves eget samtykke av pasient og bruker/foresatte for utarbeidelse av individuell plan. Det er ikke et vilkår eller krav om at pasient og bruker/foresatte har egen pålogging i digitalt planverktøy.  

Oppgaver i det forløpskoordinerende arbeidet i kommunen: 

 • informere, veilede og gi råd til pasient og/eller foreldre, ev. pårørende om nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus 
 • samarbeide med forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten 
 • sikre helhetlig oppfølging med utgangspunkt i pasient/bruker mål, ressurser og behov 
 • sikre god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, samt andre relevante tjenesteytere 
 • sikre samordning av tjenestetilbudet 
 • initiere, innkalle og eventuelt lede møter knyttet til koordinering og ev. individuell plan 
 • følge opp, evaluere og oppdatere individuell plan 
 • forberede og koordinere aktuelle tiltak/tilbud i kommunen i god tid før utskrivning, mellom planlagte opphold og under poliklinisk behandling  

 • Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
 • Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen 
 • Helse – og omsorgstjenesteloven § 7-1, § 7-2, § 7-2a og § 7-3 
 • Pasient – og brukerrettighetslov § 2-5 og § 3-1
 • Pasient – og brukerrettighetslov Kap. 4
 • Lov om arbeids – og velferdsforvaltningen § 15
 • Lov om sosiale tjenester i NAV § 28 og § 33
 • Barneverntjenesteloven § 3-2a
 • Helsepersonelloven § 16