Hva er et kvalifiseringsprogram?

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg om opplæring og arbeidstrening, og den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet. Programmet gir også en mulighet for å avklare andre rettigheter til inntekt du kan ha dersom du ikke klarer vanlig arbeid. I bestemmelsene for programmet gjelder også følgende:

 • Programmet skal være på full tid
 • Du får lønn og vanlig ferie.
 • Du har rett på barnetillegg hvis du har barn og kan ha rett til bostøtte hvis du har egen bolig. 


Noe for deg?

Kvalifiseringsprogrammet er en ny mulighet for deg som:

 • ønsker å komme i arbeid eller aktivitet og ønsker å bruke evner og ressurser på noe nyttig og meningsfullt
 • har levd på sosialhjelp over lang tid, eller står i fare for å komme i en slik situasjon
 • har vært i ulike hjelpetiltak tidligere, uten at dette har ført til arbeid eller avklaring
 • har ideer om hvordan livet kan bli bedre, men er usikker på hvordan du skal få det til
 • kan tenke deg en forutsigbar økonomi med en fast lønn (kvalifiseringsstønad) tilsvarende 2G, pluss bostøtte og barnetillegg. 

Hva inneholder programmet?

Det er hva du kan og hva du ønsker som bestemmer innholdet i ditt kvalifiseringsprogram. Sammen med veileder vil du derfor kunne planlegge innholdet i programmet, som først og fremst skal inneholde:

 • arbeidsrettede aktiviteter
 • opplæringsaktiviteter
 • tett individuell oppfølging og veiledning

Dersom du trenger medisinsk eller annen behandling, eller veiledning på andre livsområder enn arbeid, kan dette innarbeides. Eksempler på dette kan være økonomisk rådgivning, bosituasjon, fritidsaktiviteter, søvnproblemer, kosthold og fysisk trening.

Du får ansvar for å følge opp planen, i samarbeid med veileder fra NAV-kontoret. 

Hva er kvalifiseringsstønad?

Som deltaker i kvalifiseringsprogram har du rett til kvalifiseringsstønad.

 • Stønaden er på >> 2G.
 • For deltakere under 25 år er stønaden 2/3 av full stønad.
 • Det gis et barnetillegg for 22 dager per måned
 • Du må betale skatt av stønaden.

Kvalifiseringsprogram kan gis for en periode på inntil ett år. Etter en ny vurdering kan det forlenges med ett år, eventuelt mer dersom det er nødvendig.

For nærmere informasjon og hjelp, kontakt NAV Løten

Se til venstre for skjemaer som skal brukes i forbindelse med programmet.