Send inn søknaden

Alle søknader, inkludert gjentatte og fornyede søknader, leveres digitalt via anleggsregisteret.no.  Søknadsfrist er 15. oktober.

Send inn søknad her

Hvem kan søke om spillemidler? 

Idrett og fysisk aktivitet
Kommuner, fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd tilknyttet Norges Idrettsforbund og andre sammenslutninger. I bestemmelsene opplyses det om krav til organisering og eventuelle krav om forhåndsgodkjenning av vedtekter. NB: Alle søkere må ha organisasjonsnummer.

Kulturdepartementet har fastsatt en rekke krav til søker og søknad. Disse finner du her:  Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Hva kan du søke om spillemidler til?

Idrett og fysisk aktivitet
Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet. Disse må ikke være underlagt fortjenestebaserte eier-/driftsformer. Det skilles på to kategorier av anlegg:

Ordinære anlegg
Anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet. Tilskuddene knyttes direkte opp mot aktivitetsareal med nødvendige tilleggs-elementer.

Nærmiljøanlegg
Anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Kun utendørsanlegg.   

Kulturarenaer
Alle ikke-kommersielle organisasjoner med demokratisk oppbygning: Offentlige instanser, frivillige organisasjoner, institusjoner og aksjeselskap. Kommunen kontrollerer søkers vedtekter.

Hedmark fylkeskommune har ansvar for å fordele statlige spillemidler til fylkets kulturarenaer og dette finner du mer om her: Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer

Hvor mye kan du søke om?

Ordinære anlegg
Inntil 1/3 av anleggets godkjente kostnad. Nedre godkjente kostnadsramme for beregning av tilskudd er normalt 150 000 kroner. Dette innebærer tilskudd på minimum 50 000 kroner. Maksimalt tilskuddsbeløp er normalt 1 000 000 kroner. For enkelte anleggstyper er det fastsatt særskilte maksimale tilskuddsbeløp.

Nærmiljøanlegg
Inntil 50% av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr 300 000. Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er kr 50 000 (tilskudd kr 25 000).

Kulturarenaer
1/3 av prosjektets totale, godkjente kostnad. Maksimal tilskuddssum er 1 500 000 kroner. Nedre grense for godkjent kostnadsramme er 150 000 kroner, med minste tilskuddssum på 50 000 kroner. Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer.

NB: For anlegg for friluftsliv i fjellet fås informasjon ved henvendelse til Den Norske Turistforeningen.

MVA-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

I 2010 ble det opprettet en rammestyrt ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Ordningen er søknadsbasert, og kompensasjon gis innenfor den rammen Stortinget bevilger for det enkelte år. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søknader. 

Årlig søknadsfrist er 1. mars.

  • Ordningen gjelder anlegg hvor byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010.
  • Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til idrettsanlegg, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak.
  • Det må for det omsøkte anlegget foreligge en spillemiddelsøknad som er i formell orden. Det kan søkes om kompensasjon knyttet til de anleggselementer som er berettiget tilskudd fra spillemidlene.
  • Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Det skal søkes på grunnlag av anleggsregnskap som er kontrollert og attestert av kommunens revisor.

For mer informasjon, se Anleggsregisteret.no og Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider www.lottstift.no.