Søk på tjenesten her

Søknadsskjema (PDF, 94KB)

Søknaden sendes til: Tildelingsteamet, Sykehusvegen 10, 2340 Løten.

Om søknadsprosessen:

Søknaden behandles av Tildelingsteamet. Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for vurderingssamtale/hjemmebesøk og innhenting av utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker.

Klage kan rettes til Tildelingsteamet. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak.

Om tjenesten

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler. Brukerens egen innsats er viktig for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukeren under oppholdet.

Rehabiliteringsopphold i institusjon er en tidsavgrenset tjeneste som skal øke brukerens mulighet til å oppnå best mulig funksjon og mestringsevne

Hvem kan få slikt opphold?  

  • Utskrivningsklare pasienter fra sykehus med behov for rehabilitering
  • Personer med behov for tverrfaglig rehabilitering i institusjon grunnet sykdom eller nedsatt funksjonsevne
  • Brukere hvor rehabilitering i hjemmet ikke er et godt nok tilbud for at bruker skal kunne oppnå best mulig funksjon og mestringsevne.

Hva koster tjenesten?

Tjenestetilbudet er gratis.