Løten kommune er lokal matrikkelmyndighet og har ansvaret for oppdatering av eiendomsdata, adresser og bygninger. Du kan bestille oppmåling av din eiendom her. Bestill oppmåling via skjema rekvisisjon oppmålingsforretning:

Benytt skjema:

Alle felter må fylles ut!

Rekvisisjon oppmålingsforretning (PDF, 1MB)


Vedlegg som må følge søknaden: 

  • Kart som viser areal/ aktuell grense
Slik tar du ut kart-utskrift

Gå inn på kartportalen vår og søk opp aktuell adresse. Trykk på utskrift-ikon til venstre og velg format/ størrelse på utskriften du ønsker. Endre målestokk til 500.

Send skjema via sikker digital post her, eller i posten til Løten kommune, Postboks 113, 2340 Løten. 

Slik gjøres en oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning gjøres både i forbindelse med etablering av ny eiendom og for å konstatere eksisterende grenser.

Oppmålingssaker starter alltid ved at eier/ hjemmelshaver (den som grunnboka utpeker) bestiller en oppmålingsforretning. Opplysningene sjekkes mot grunnboka.

Oppmålingsforretning over eksisterende grenser

Oppmålingsforretning over eksisterende grenser hvor det er en tvist mellom to eller flere naboer har en spesiell rutine. Grunneier har ansvaret for sine grenser og kan når som helst inngå avtaler med sine naboer om å endre dette. Hva som er etablering av ny grense eller rekonstruksjon av en gammel grense kan være en vanskelig avveining. Landmåler har i utgangspunktet ingen myndighet til å avgjøre grensetvister. I slike tilfeller må landmåler megle partene til enighet som bekreftes ved en skriftlig avtale i oppmålingsforretningsprotokollen. Hvis ikke enighet oppnås har landmåler / matrikkelmyndighet ingen mulighet for videre prosess. Om noen av partene ønsker å løse saken må de selv bringe den videre til rettsapparatet ved stevning for de ordinære domstolene.

Gebyrer