Retten til brukermedvirkning er lovregulert i Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. Brukermedvirkning betyr at tjenestetilbudet så langt som mulig skal utformes i samarbeid med pasient eller bruker.

Målet med brukermedvirkningen er at du skal bli hørt, og at tilbudet som utformes er tilpasset ditt behov. Brukermedvirkning har en egenverdi i at du som søker hjelp, vil styre over viktige deler av ditt eget liv, motta hjelp på dine premisser og bli sett og respektert i kraft av din grunnleggende verdighet.

Retten til brukermedvirkning (PDF, 103KB)