Betaling

Det beløpet du betaler i eiendomsskatt blir likt fordelt på 12 terminer gjennom året på regningen for kommunale avgifter. Forfallsdato er den 30. i hver måned.  

Takst på eiendommer i Løten kommune

Alle eiendommer i Løten fikk ny takst gjeldende fra 1. januar 2021. Det var da 10 år siden forrige taksering. Taksten er i hovedsak basert på fakta om eiendommen din, hvor ulike bygningstyper og arealer er gitt ulike priser. I tillegg er det gjort en skjønnsmessig vurdering av bygningenes tilstand, standard og kvalitet, og forhold rundt eiendommen. Geografisk beliggenhet (soner) har også betydning for taksten.

Hvordan fastsettes takstene?

Sakkyndig nemnd har utarbeidet retningslinjer og sonekart for hvordan takstene skal fastsettes. Disse benyttes når taksten for den enkelte eiendom skal fastsettes. Retningslinjene og sonekartet gjelder til neste omtaksering, som vanligvis skjer hvert tiende år. 

Skatteseddel

Årets første faktura er også skatteseddel for eiendomsskatt. Dette gjelder for eiendommer der taksten er uforandret fra 2023. Eiendommer der det har skjedd endringer i form av nybygg, påbygg mv. som har blitt ferdigstilt i løpet av 2023 vil få tilsendt skatteseddel i eget brev. Eiendomsskatten faktureres da på gjenstående terminer i 2024.

På forsiden angir fakturaen grunnlaget for eiendomsskatt, skattesats i promille, årlig skattebeløp og terminbeløp for din eiendom. Eiendomsskattetakst er også spesifisert på fakturaen. Skattepromillen er uforandret fra 2023, og er på 3,3 promille. Brevene sendes digitalt, evt i posten til de som ikke har digital postkasse (Digipost, eBoks eller Altinn). Får du ikke åpnet det digitale brevet? Se mer under spørsmål og svar nederst på siden.

Eiendomsskatten blir fakturert sammen med andre kommunale avgifter. 

Spørsmål om skatteseddelen din eller eiendomsskatten?

Klage

Hvis du mener eiendomsskattetaksten er feil, kan du klage på taksten. Det må skje skriftlig innen fristen som er angitt på skatteseddelen.  

Skattesats

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med behandling av budsjettet hvilken skattesats som skal benyttes.  For 2024 har kommunestyret vedtatt at alle næringseiendommer, boliger og fritidseiendommer skal ha en eiendomsskattesats på 3,3 promille. 

Før eiendomsskatten beregnes reduseres taksten på boliger og fritidsboliger med 30 prosent (obligatorisk reduksjonsfaktor).

Skattelister til offentlig ettersyn

Løten kommune kunngjør (innen 1. mars hvert år) en liste over hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesats og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. I tillegg er det utarbeidet egen liste med eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven § 5 og § 7. Listene ligger ute i fire uker til offentlig ettersyn. 

Min side - Innbyggerens side

På Min side kan du se dine fakturaer og hva du betaler i eiendomsskatt, i tillegg kan du se informasjon om eiendommen din.

Spørsmål og svar om eiendomsskatt