Dersom du ønsker å fremme forslag til reguleringsplan for et område, er det fint om du tar kontakt med kommunen så tidlig som mulig, gjerne før det sendes planinitiativ. 

Første formelle steg er å sende inn et planinitiativ og å avtale et oppstartmøte. Bruk skjema for planinitiativ som du finner her: 

•    Løten kommunes skjema for planinitiativ (DOCX, 45KB)

Planinitiativ og anmodning om oppstartmøte sendes til postmottak@hamar.kommune.no. Vær oppmerksom på at det kreves gebyr for gjennomføring av oppstartmøte (se gebyrsatser under).

Rutiner, maler og veiledning

Kart og analyse

kommunens kartløsning er det mulig å kjøre en enkel analyse ("DOK-analyse") som avklarer hvilke temadata som berøres innenfor et definert område. Tiltakshaver kan gjøre denne analysen selv, gjerne i forkant av oppstartmøte.

Analysen kan kjøres for et tegnet område (klikk på symbol oppe til høyre i kartbildet "kjør DOK-analyse"), eller knyttet til et geografisk objekt, f.eks. en eiendom (velg eiendom ved å klikke på den og klikk på de tre prikkene for å få opp meny).

Vi ber også om at det lages en områdeanalyse som følger planinitiativet. Eksempler på dette er vist under.

Gebyrsatser og adresselister

•    Gebyrsatser private planforslag
•    Adresseliste, vanlige uttaleinstanser (oppdatert liste kommer)

Leveranse av 3D-modell 

For større reguleringssaker i sentrum, vil kommunen be om å få oversendt filer som grunnlag for å vise det foreslåtte tiltaket i en 3D-modell/bymodell. Se nærmere spesifikasjon om 3 D-modell her.
Du finner meldinger om oppstart av planarbeider og annonsering av høringer her.

Hvem deltar i oppstartmøte?

Fra kommunen deltar saksbehandler fra arealplanavdelingen og plansjef. Det kan også være aktuelt å ha med representanter fra andre fagavdelinger, avhengig av planområdet.

Forslagsstiller må ha med sin plankonsulent (fagkyndig) i møtet.